โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้ความเสี่ยงการเกิดคดีทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย อ.อนุชา กาศลังกา หัวหน้ากลุ่มระงับข้อพิพาททางการแพทย์
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางอรนุช มกราภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ กำลังทำการบรรจุดวงตานายสังเวียน แผ้วตัน วัย 80 ปี ชาวตำบลตะกาง อ.เมือง จ.ตราด ที่บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด