ข่าวสารต่างๆ ทั้งหมด
# หัวข้อข่าว วันที่
1
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลตราด พ.ศ. 2562
04-02-2563
2
Antibiogram trat hospital Jan-Dec 2019
20-01-2563
3
มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
05-03-2562
4
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
20-02-2562
5
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
13-02-2562
6
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
12-02-2562
7
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (moph code of conduct)
07-02-2562
8
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ตรวจสอบภายใน
31-12-2560
9
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตราด
15-11-2560
10
คู่มือการปฏิบัติงาน "กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลตราด"
31-10-2560
11
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2561 โรงพยาบาลตราด
31-10-2560
12
แผน 5 ปี ปราบปรามทุจริต ตราด
21-06-2560