การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลตราด ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19