โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

รายการ Download
EB1 - EB4 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB3 - EB4 : ความโปร่งใสในองค์กร(ไตรมาส 3)
EB4 : ความโปร่งใสในองค์กร(ไตรมาส 4)
EB5 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB6 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB7 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB8 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB9 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB10 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB11 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB12 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB13 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB14 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB15 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB16 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB17 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB18 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB19 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB20 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB21 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB22 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB23 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB24 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB25 : ความโปร่งใสในองค์กร
EB26 : ความโปร่งใสในองค์กร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด