โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการทีมนำ(Core Team)

กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลอยู่ค่ะ.. .

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด