ด้านการป้องกันการทุจริต
# หัวข้อข่าว วันที่
1
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
31-03-2565
2
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
31-03-2565
3
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28-03-2565
4
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
20-01-2565
5
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16-12-2564
6
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยรวม
16-12-2564
7
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
16-12-2564
8
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข
16-11-2564
9
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
16-09-2564
10
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดมาตรา128สป_สธ.
27-01-2564
11
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
09-12-2563
12
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
09-12-2563
13
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
09-12-2563
14
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลตราด พ.ศ. 2562
04-02-2563
15
มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
05-03-2562
16
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
13-02-2562
17
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
12-02-2562
18
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (moph code of conduct)
07-02-2562
19
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ตรวจสอบภายใน
31-12-2560
20
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตราด
15-11-2560
21
คู่มือการปฏิบัติงาน "กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลตราด"
31-10-2560
22
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2561 โรงพยาบาลตราด
31-10-2560
23
แผน 5 ปี ปราบปรามทุจริต ตราด
21-06-2560