ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
# หัวข้อข่าว วันที่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) เดือนมกราคม ๒๕๖๓
22-01-2563  new
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจแลป จำนวน ๑ รายการ
22-01-2563  new
3
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
21-01-2563  new
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหนังสือประเมินระดับสติปัญญาสำหรับเด็ก (Wechaler Intelligence Scale for Children-Fifth) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-2563  new
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-2563  new
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-2563  new
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ
16-01-2563  new
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสารกรองและ RO membrane เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO
16-01-2563  new
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2563  new
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2563  new
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2563  new
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2563  new
13
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2563  new
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
16-01-2563  new
15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ รายการ
16-01-2563  new
16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
16-01-2563  new
17
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
16-01-2563  new
18
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ
16-01-2563  new
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2563  new
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2563  new
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2563  new
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2563  new
23
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๖ รายการ
15-01-2563  new
24
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
15-01-2563  new
25
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
15-01-2563  new
26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
15-01-2563  new
27
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
15-01-2563  new
28
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๒๑ รายการ
15-01-2563  new
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2563
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2563
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2563
32
ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
14-01-2563
33
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2563
34
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
14-01-2563
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
14-01-2563
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
10-01-2563
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
10-01-2563
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-2563
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-01-2563
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-01-2563
41
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๓๔ รายการ
09-01-2563
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเผาไร้เชื้อ (Bacti-Cinerator Sterilizer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
50
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
08-01-2563
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสอบเทียบน้ำหนักมาตรฐาน ๕ กิโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหู ตา (Oto Ophthalmoscope) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริด (hematocrit) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
06-01-2563
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
06-01-2563
59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
06-01-2563
60
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-01-2563
61
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน ๑ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-01-2563
62
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุ ๗๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-01-2563
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสอบเทียบน้ำหนักมาตรฐาน ๕ กิโล จำนวน ๑ เครื่อง
03-01-2563
71
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
03-01-2563
72
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
03-01-2563
73
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ
03-01-2563
74
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
03-01-2563
75
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
03-01-2563
76
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
03-01-2563
77
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง
02-01-2563
78
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
02-01-2563
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียง (Bedside Cabinet) จำนวน ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
80
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ
27-12-2562
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
85
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
27-12-2562
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ
26-12-2562
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-2562
88
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยะติดเชื้อ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-2562
89
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
24-12-2562
90
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
24-12-2562
91
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
23-12-2562
92
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูกบางส่วน (THR HYBRID) จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-12-2562
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
96
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
20-12-2562
97
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
20-12-2562
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
99
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
20-12-2562
106
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
19-12-2562
107
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน ๑ กล้อง
19-12-2562
108
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-12-2562
109
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือผู้รับการบำบัด จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2562
110
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำDoctor Order จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2562
111
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาServer Database ระบบงานโรงพยาบาลตราด จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2562
112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
114
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุขนาด ๗๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
18-12-2562
115
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดฝอยติดเชื้อและจัดการขยะอันตราย โรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18-12-2562
116
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
18-12-2562
117
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2562
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2562
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2562
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2562
124
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
17-12-2562
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-12-2562
126
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
17-12-2562
127
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
17-12-2562
128
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
17-12-2562
129
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
17-12-2562
130
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ
17-12-2562
131
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
17-12-2562
132
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ
17-12-2562
133
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ
17-12-2562
134
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ
17-12-2562
135
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-12-2562
136
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารอุบัติเหตุ เครื่องที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-12-2562
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑื ยา Potassium citrate + Sodium citrate tablet (๑๐๐ tablet) จำนวน ๒,๘๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)
16-12-2562
138
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๑๒ รายการ
13-12-2562
139
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
13-12-2562
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2562
141
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2562
142
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2562
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2562
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงโซฟาญาติผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-12-2562
145
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11-12-2562
146
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11-12-2562
147
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11-12-2562
148
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11-12-2562
149
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
11-12-2562
150
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
11-12-2562
151
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุ ๗๕๐ ลิตร
09-12-2562
152
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก
09-12-2562
153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-12-2562
154
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูกบางส่วน (THR HYBRID) จำนวน ๑๕ ชุด
09-12-2562
155
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบ โลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยิวีธีเจาะจง
09-12-2562
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
162
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2562
163
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2562
164
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
04-12-2562
165
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ
04-12-2562
166
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
04-12-2562
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-12-2562
168
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
04-12-2562
169
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
04-12-2562
170
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
04-12-2562
171
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
04-12-2562
172
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ รายการ
04-12-2562
173
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-12-2562
174
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2562
175
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
02-12-2562
176
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
02-12-2562
177
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๑๒ รายการ
29-11-2562
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2562
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
29-11-2562
180
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2562
181
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยิวีธีเจาะจง
27-11-2562
182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงโซฟาญาติผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-11-2562
183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
21-11-2562
184
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
21-11-2562
185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-11-2562
186
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
20-11-2562
187
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
20-11-2562
188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-11-2562
189
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
20-11-2562
190
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
19-11-2562
191
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-11-2562
192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-11-2562
193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-11-2562
194
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-11-2562
195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2562
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2562
197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2562
198
TORขยะติดเชื้อ+ขยะอันตราย
15-11-2562
199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2562
200
ราคากลางจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ+ขยะอันตราย
15-11-2562
201
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2562
202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2562
203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2562
204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2562
205
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ
13-11-2562
206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
13-11-2562
207
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-11-2562
208
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเดือนพฤสจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2562
209
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2562
210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2562
211
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2562
212
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2562
213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
11-11-2562
214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-11-2562
215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-11-2562
216
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-11-2562
217
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Potassium citrate + Sodium citrate tablet (๑๐๐ tablet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-11-2562
218
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก (Hi flex) จำนวน ๔๐ ชุด
11-11-2562
219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2562
220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2562
221
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ
08-11-2562
222
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๐๕ รายการ
08-11-2562
223
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
08-11-2562
224
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
08-11-2562
225
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ
08-11-2562
226
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนระกอบของโลหิตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2562
227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2562
228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2562
229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบชั่งพร้อมรถเข็นหรือเตียงนอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-11-2562
230
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
05-11-2562
231
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
05-11-2562
232
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
05-11-2562
233
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
05-11-2562
234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2562
235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2562
236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
04-11-2562
237
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ MRI จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2562
238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
31-10-2562
239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
31-10-2562
240
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
31-10-2562
241
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
31-10-2562
242
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2562
243
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Potassium citrate + Sodium citrate tablet (๑๐๐ tablet) จำนวน ๒,๘๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2562
244
30-10-2562
245
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-10-2562
246
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทัตกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-10-2562
247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ
29-10-2562
248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2562
249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
29-10-2562
250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
29-10-2562
251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
29-10-2562
252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ
29-10-2562
253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ จำนวน ๓ รายการ
29-10-2562
254
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2562
255
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
28-10-2562
256
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ
28-10-2562
257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
28-10-2562
258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-10-2562
259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-10-2562
260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-10-2562
261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
25-10-2562
262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-10-2562
263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-10-2562
264
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารสนับสนุนบริการ ยี่ห้อไพโอเนียร์ จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2562
265
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2562
266
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารพักแพทย์ (แฟลต๘) ยี่ห้อไพโอเนียร์ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2562
267
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2562
268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ จำนวน ๒ รายการ
25-10-2562
269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ จำนวน ๔ รายการ
25-10-2562
270
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลตราด
25-10-2562
271
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-10-2562
272
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
24-10-2562
273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
24-10-2562
274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
24-10-2562
275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
24-10-2562
276
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่งหมายเลขทะเบียน นข 364 ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-10-2562
277
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
24-10-2562
278
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
22-10-2562
279
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21-10-2562
280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องส่องตรวจหลอดลม (Laryngoscope) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2562
281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-10-2562
282
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ
17-10-2562
283
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-10-2562
284
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๖๗ รายการ
17-10-2562
285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-10-2562
286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-10-2562
287
ยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-10-2562
288
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
15-10-2562
289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
11-10-2562
290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2562
291
ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-10-2562
292
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
11-10-2562
293
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปริ๊นสลิป (ไม่มีสำเนา) ขนาด ๗๕ x ๗๕ มม. จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน
11-10-2562
294
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนคุลาคม ๒๕๖๒ โดยิวีธีเจาะจง
11-10-2562
295
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2562
296
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนกันยายน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2562
297
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
11-10-2562
298
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ เครื่อง
10-10-2562
299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
10-10-2562
300
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
10-10-2562
301
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๒๐ แพ็ค
10-10-2562
302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
10-10-2562
303
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง
09-10-2562
304
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
09-10-2562
305
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09-10-2562
306
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
09-10-2562
307
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-10-2562
308
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
07-10-2562
309
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-10-2562
310
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-10-2562
311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
04-10-2562
312
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัยกรรมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2562
313
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง
03-10-2562
314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2562
315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-10-2562
316
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสาย LAN ๖ จุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2562
317
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2562
318
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
01-10-2562
319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-10-2562
320
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ
01-10-2562
321
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเจาะจง
30-09-2562
322
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ
30-09-2562
323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค สำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๔๐ รายการ
30-09-2562
324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-09-2562
325
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
27-09-2562
326
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
27-09-2562
327
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ รับ- ส่ง อายุรแพทย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2562
328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
26-09-2562
329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
26-09-2562
330
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26-09-2562
331
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26-09-2562
332
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
26-09-2562
333
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
26-09-2562
334
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2562
335
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2562
336
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2562
337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
25-09-2562
338
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินู้ป่วยนอก ขนาด ๗นิ้วx๘นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2562
339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดกระบอกฉีดยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2562
340
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่องจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๒๖๔ รายการ
24-09-2562
341
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข 364 ตราด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2562
342
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
23-09-2562
343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ
23-09-2562
344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ
23-09-2562
345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕๒ รายการ
23-09-2562
346
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ
23-09-2562
347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนอก-เอว แบบ Pedicle screw จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-09-2562
348
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่๑)
20-09-2562
349
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2562
350
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2562
351
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุ ๗๕๐ ลิตร
20-09-2562
352
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดกระบอกฉีดยา จำนวน ๑ เครื่อง
20-09-2562
353
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2562
354
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๒๒ รายการ
19-09-2562
355
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
19-09-2562
356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
18-09-2562
357
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-09-2562
358
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ยี่ห้อ TAKEUCHI จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2562
359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
17-09-2562
360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
16-09-2562
361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ
16-09-2562
362
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
16-09-2562
363
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
16-09-2562
364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-09-2562
365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-09-2562
366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาศบรุ๊ฟ จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น
13-09-2562
367
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
13-09-2562
368
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๘๖ รายการ
13-09-2562
369
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ
13-09-2562
370
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
13-09-2562
371
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Doctor Order จำนวน ๓๐๕ เล่ม (เล่มขนาด A๔ ๑ เล่ม/๕๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ
13-09-2562
373
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจเป็นห้องเลเซอร์ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
374
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
13-09-2562
375
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
13-09-2562
376
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๒ รายการ
13-09-2562
377
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๘ รายการ
13-09-2562
378
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๘ รายการ
13-09-2562
379
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจโครโมโซมจากน้ำคร่ำ (Amniotic fluid) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
380
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมบริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
381
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๘๖ รายการจำนวน ๒ รายการ
13-09-2562
382
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตะแกรงใส่ของเครื่องอบไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
383
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่บริการแพทย์แผนไทยบริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย
12-09-2562
385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๘๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2562
386
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารเฉลิมมพระเกียรติ เครื่องที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2562
387
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2562
388
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Small Air Drill จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2562
389
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE รุ่น LOGIO V๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2562
390
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเตรียมยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2562
391
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฉากกั้น PVC ๒ ชุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2562
392
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2562
393
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโรลอัพ ขนาด ๘๕ x ๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2562
394
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทัตกรรม จำนวน 1 รายการ
09-09-2562
395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
09-09-2562
396
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-09-2562
397
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-09-2562
398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารหนืด (visoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง
09-09-2562
399
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-09-2562
400
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-09-2562
401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นการแพทย์สแตนเลสอเนกประสงค์ (Anesthetic cart) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
402
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยิวีธีเจาะจง
06-09-2562
403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CBC จำนวน ๕๒,๐๐๐ รายงานการทดสอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-09-2562
404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ แผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) แบบรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-09-2562
405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพลาร์ จำนวน ๑ เครื่อง
06-09-2562
406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนเดี่ยว ๒ ชั้น ยาว ๑๗.๖ ม. จำนวน ๑,๓๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอก จำนวน ๖๖๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
408
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ HEPA ๒ แผ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
409
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อดูดน้ำหัวกระโหลกรั่วจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
410
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
06-09-2562
411
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
06-09-2562
412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
06-09-2562
413
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
414
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
415
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
05-09-2562
416
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ
05-09-2562
417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ
05-09-2562
418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
05-09-2562
419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔๑ รายการ
05-09-2562
420
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นนั่งไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
421
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-09-2562
422
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
423
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มประวัติผูป่วยในสีฟ้า ความหนา ๒๓๐ แกรม จำนวน ๑๘,๐๐๐ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
424
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพิ่มเติมจากที่เคยประมาณการไว้ จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑,๖๒๐ ถุง/๒.๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2562
426
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
03-09-2562
427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2562
428
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ทีม ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2562
429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายผูกข้อมือคนไข้ผู้ใหญ่ จำนวน ๔,๙๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
430
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
432
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
433
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายคล้องสำหรับล็อคกล่อง CPR BOX Size ๓.๖ x ๒๐๐ mm. บรรจุ ๑๐๐ เส้น/ถุง (เคเบิ้ลไทร์ ขนาด ๘ นิ้ว) จำนวน ๘๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดกระบอกฉีดยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2562
435
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
436
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๒ รายการ
30-08-2562
438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
30-08-2562
439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ
30-08-2562
440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
30-08-2562
441
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
444
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08-2562
445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2562
446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษA๕ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2562
447
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
30-08-2562
448
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กราง จำนวน ๓๐ อัน
30-08-2562
449
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-08-2562
450
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบแก๊ส ขนาด ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-08-2562
451
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ ขวด) จำนวน ๔๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2562
452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2562
453
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๙ รายการ
27-08-2562
454
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
27-08-2562
455
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายางชมพู-ฟ้า (๑ม้วน/๔๐หลา) จำนวน ๒๐ ม้วน
27-08-2562
456
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
27-08-2562
457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโคมไฟผ่าตัด ยี่ห้อ SIMEON จำนวน ๑ เครื่อง
26-08-2562
458
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26-08-2562
459
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-08-2562
460
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-08-2562
461
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ DX-๓๔๔๐ จำนวน ๓๐ กล่อง
26-08-2562
462
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-08-2562
463
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ
22-08-2562
464
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-08-2562
465
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-08-2562
466
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
22-08-2562
467
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูทางออกห้องตรวจโรคเบอร์ ๑ และเบอร์ ๑/๑
21-08-2562
468
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องให้อาหารทางสายยาง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2562
469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องดูดเสมหะแบบต่อเนื่อง (Sution Continuous) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2562
470
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถเข็นสเตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2562
471
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
20-08-2562
472
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
20-08-2562
473
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกหลังส่วน อก - เอว แบบ pedicle screw จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-08-2562
474
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
19-08-2562
475
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องขูดหินปูน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562
476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562
477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Oxygen Saturation) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562
478
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่ง-ก๊าซในเลือด จำนวน ๓,๒๔๐ Tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562
479
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
19-08-2562
480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
19-08-2562
481
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
19-08-2562
482
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
19-08-2562
483
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
19-08-2562
484
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
19-08-2562
485
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ผู้ป่วยใน ขนาด ๙ นิ้ว X ๑๑ นิ้ว ๒ ชั้น จำนวน ๙ กล่อง ( ๑ กล่อง / ๑,๐๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2562
486
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสาย LAN ๓๒ จุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2562
487
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2562
488
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ
15-08-2562
489
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
15-08-2562
490
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-08-2562
491
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ ยา Potassium citrate+Sodium citrate tablet จำนวน ๒,๘๐๐ กล่อง
14-08-2562
492
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ ขนาด เอ๔ พิมพ์ ๔ สีกระดาษอาร์ตมัน ๑๐๕ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-08-2562
493
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
14-08-2562
494
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่ายพลาสติกผู้ป่วยสามัญ ขนาด 4.37x1.60 ม. จำนวน 24 ชุด
13-08-2562
495
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
13-08-2562
496
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-08-2562
497
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-08-2562
498
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
13-08-2562
499
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
13-08-2562
500
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ Event จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2562
501
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-08-2562
502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
06-08-2562
503
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ
06-08-2562
504
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๙ รายการ
06-08-2562
505
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
06-08-2562
506
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2562
507
ประกาศประกวดราคาซื้อ CBC จำนวน ๕๒,๐๐๐ รายงานการทดสอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-08-2562
508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
05-08-2562
509
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
05-08-2562
510
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
05-08-2562
511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๓ รายการ
02-08-2562
512
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
02-08-2562
513
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
02-08-2562
514
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
02-08-2562
515
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
02-08-2562
516
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-08-2562
517
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
01-08-2562
518
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
519
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
01-08-2562
520
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
01-08-2562
521
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดโลหะยึดดามโฏลหะกระดูกสันหลังส่วน อก-เอว แบบ Pedicle screw จำนวน ๕ รายการ
01-08-2562
522
ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-08-2562
523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
524
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-08-2562
525
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
526
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
527
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือผู้รับการบำบัด จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
528
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างค้นหาและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยแบบสอบถาม จำนวน ๔,๘๐๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2562
529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ
31-07-2562
530
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
31-07-2562
531
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
31-07-2562
532
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพลาร์
31-07-2562
533
ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) แบบรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-07-2562
534
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
31-07-2562
535
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๒๐ แพ็ค
31-07-2562
536
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแมคเนติก ขนาด 220 โวลต์ จำนวน 3 ตัว
31-07-2562
537
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2562
538
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2562
539
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
31-07-2562
540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดน้ำลายแรงดูดสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
541
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง 9x11 นิ้ว 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง
30-07-2562
542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
30-07-2562
543
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
30-07-2562
544
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
30-07-2562
545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
30-07-2562
546
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ
30-07-2562
547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
30-07-2562
548
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
30-07-2562
549
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๗ รายการ
30-07-2562
550
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ
30-07-2562
551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
30-07-2562
552
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
553
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
554
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-07-2562
557
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-07-2562
558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
559
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ CBC จำนวน ๕๒,๐๐๐ รายงานการทดสอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-07-2562
560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบซ้อนทับ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาถังดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง
26-07-2562
562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2562
563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2562
564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
26-07-2562
565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๑๗ รายการ
26-07-2562
566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๔๑ รายการ
26-07-2562
567
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ด้านพันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2562
568
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารสกลมหาสังฆปริณายก เครื่องที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2562
569
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง เครื่องที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2562
570
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
571
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
573
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
575
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
576
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
24-07-2562
577
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
24-07-2562
578
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
23-07-2562
579
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
23-07-2562
580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ
22-07-2562
581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
22-07-2562
582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2562
583
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถนอน เบอร์ ๑๕ จำนวน ๑ คัน
22-07-2562
584
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อคลุมปฏิบัติงานให้บริการ จำนวน ๗๐ ตัว
22-07-2562
585
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
22-07-2562
586
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
22-07-2562
587
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2562
588
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2562
589
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ สารหนืด (visoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2562
590
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วน อก-เอว แบบ pedicle screw จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2562
591
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
22-07-2562
592
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ๑ วัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2562
593
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างค้นหาคัดกรอง/ประเมินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน (ADL) ผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองตราด จำนวน ๑๔,๕๘๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2562
594
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
22-07-2562
595
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-07-2562
596
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
19-07-2562
597
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
19-07-2562
598
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2562
599
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2562
600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
15-07-2562
601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-07-2562
602
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-07-2562
603
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้องใช้กัยเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (Peritoneal Dialysis Solution ขนาด ๕ ลิตร (๒ ถุง)
15-07-2562
604
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
15-07-2562
605
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
15-07-2562
606
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ
15-07-2562
607
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2562
608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Autoclave ยี่ห้อ Kokusan จำนวน ๑ เครื่อง
11-07-2562
609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
11-07-2562
610
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ
11-07-2562
611
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
11-07-2562
612
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
11-07-2562
613
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มใสปิดถาดอาหาร ขนาด ๔๕ ซม.x ๖๐๐ม. x ๙ไมครอน จำนวน ๔๐ ม้วน
11-07-2562
614
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉาย LCD ความสว่าง ๔,๒๐๐ lms. จำนวน ๑ เครื่อง
11-07-2562
615
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวนประมาณ 4,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-07-2562
616
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
11-07-2562
617
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
10-07-2562
618
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๖ รายการ
10-07-2562
619
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์สี ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-07-2562
620
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-07-2562
621
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-07-2562
622
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑,๖๒๐ ถุง/๒.๕ กิโลกรัม
09-07-2562
623
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อ CBC จำนวน ๕๒,๐๐๐ รายงานการทดสอบต่อปี
09-07-2562
624
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด) จำนวน ๑ ตู้
09-07-2562
625
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-07-2562
626
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ
08-07-2562
627
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) Paraneoplastic screening (Anti NMDA Panel) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-07-2562
628
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) แบบรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-07-2562
629
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
05-07-2562
630
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๒๐ แพ็ค
05-07-2562
631
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2562
632
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารสกลมหาสังฆปริณายก ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2562
633
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2562
634
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2562
635
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
03-07-2562
636
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-07-2562
637
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
02-07-2562
638
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอก จำนวน ๗๐๐ กิโลกรัม
02-07-2562
639
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด
02-07-2562
640
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ โรงพยาบาลตราด
02-07-2562
641
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
28-06-2562
642
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๙ เครื่อง
28-06-2562
643
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๙ รายการ
28-06-2562
644
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๓ รายการ
28-06-2562
645
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
28-06-2562
646
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะ
28-06-2562
647
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
28-06-2562
648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
28-06-2562
649
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
28-06-2562
650
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-06-2562
651
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-06-2562
652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-06-2562
653
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-06-2562
654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-06-2562
655
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) แบบรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ แผ่น
26-06-2562
656
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2562
657
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง
26-06-2562
658
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26-06-2562
659
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26-06-2562
660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2562
661
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ด้านพันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2562
662
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟ ระบบ LAN และสายสื่อสารห้อง SERVER จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2562
663
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
26-06-2562
664
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
26-06-2562
665
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
26-06-2562
666
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑,๖๒๐ ถุง/ ๒.๕๐ กิโลกรัม
25-06-2562
667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-06-2562
668
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-06-2562
669
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
25-06-2562
670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2562
671
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-06-2562
672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
25-06-2562
673
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-06-2562
674
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-2562
675
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-06-2562
676
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-06-2562
677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
24-06-2562
678
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนมิถุนายน 2562 จำนวนประมาณ ๓,๘๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-2562
679
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
24-06-2562
680
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
24-06-2562
681
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
24-06-2562
682
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๙๑๗๖ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2562
683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เป็นอาคาร คลส. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สร้อยประมาณ ๒,๗๐๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-06-2562
684
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-06-2562
685
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
20-06-2562
686
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๘๕ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก
19-06-2562
687
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
19-06-2562
688
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ
19-06-2562
689
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง
18-06-2562
690
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า ๗ คิวบิก จำนวน ๑ ตู้
18-06-2562
691
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก จำนวน ๓๐ แพ็ค
18-06-2562
692
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-06-2562
693
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-06-2562
694
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-06-2562
695
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
18-06-2562
696
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ เครื่อง ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-2562
697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
13-06-2562
698
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
13-06-2562
699
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนเดี่ยว ๒ ชั้น จำนวน ๑,๕๐๐ ม้วน
13-06-2562
700
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
13-06-2562
701
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคาร ๖๐ พรรษา มหาราชินี ยี่ห้อฟูจิเทค จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-06-2562
702
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-06-2562
703
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
12-06-2562
704
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
12-06-2562
705
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
12-06-2562
706
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
12-06-2562
707
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2562
708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันในท่อช่วยหายใจ CUFF PRESSURE จำนวน ๑ เครื่อง
11-06-2562
709
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง
11-06-2562
710
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
10-06-2562
711
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
10-06-2562
712
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ
10-06-2562
713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562
714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562
715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562
716
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กข ๙๑๗๖ จำนวน ๔ เส้น
07-06-2562
717
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
07-06-2562
718
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2562
719
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-06-2562
720
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
05-06-2562
721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
04-06-2562
722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
04-06-2562
723
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
04-06-2562
724
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
04-06-2562
725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
04-06-2562
726
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
04-06-2562
727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 23 รายการ
04-06-2562
728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ
04-06-2562
729
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-06-2562
730
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
04-06-2562
731
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง ยี่ห้อไพโอเนียร์ จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2562
732
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2562
733
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2562
734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
01-06-2562
735
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
31-05-2562
736
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ
31-05-2562
737
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
31-05-2562
738
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
31-05-2562
739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
30-05-2562
740
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำใบรายงานการใช้เวชภัณฑ์ในการดมยาสลบ โรงพยาบาลตราด จำนวน ๑๐๐ เล่ม (เล่มขนาด A๔ ๑ เล่ม/๕๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2562
741
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
29-05-2562
742
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
29-05-2562
743
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
29-05-2562
744
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ d]jv'
29-05-2562
745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Liquid oxygen medical จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ หน่วย
29-05-2562
746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
28-05-2562
747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
28-05-2562
748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
28-05-2562
749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
28-05-2562
750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
28-05-2562
751
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
28-05-2562
752
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง มีที่พักแขน มีล้อเลื่อน จำนวน ๑๐ ตัว
28-05-2562
753
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดใช้กับเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (Perition Dialysis Solution) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28-05-2562
754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-05-2562
755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ยี่โตชิบ้า จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-05-2562
756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) จำนวน ๗ รายการ
28-05-2562
757
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27-05-2562
758
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั่วไป (General Laboratory) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2562
759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารสูติกรรม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2562
760
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
24-05-2562
761
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ เครื่อง ๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2562
762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2562
763
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2562
764
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงกั้นระหว่างยูนิตทำฟัน จำนวน ๗ ชุด
24-05-2562
765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด ยี่ห้อไพโอเนียร์ จำนวน ๓ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2562
766
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
24-05-2562
767
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
22-05-2562
768
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ
22-05-2562
769
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
22-05-2562
770
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ
22-05-2562
771
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่ จำนวน ๓,๕๐๐ เส้น
22-05-2562
772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
22-05-2562
773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
22-05-2562
774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
22-05-2562
775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
22-05-2562
776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ
22-05-2562
777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
22-05-2562
778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
22-05-2562
779
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
22-05-2562
780
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-05-2562
781
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-05-2562
782
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
21-05-2562
783
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำ Doctor Order จำนวน ๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2562
784
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-05-2562
785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-05-2562
786
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-05-2562
787
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
16-05-2562
788
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-05-2562
789
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-05-2562
790
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ รายการ
16-05-2562
791
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-05-2562
792
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-05-2562
793
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
15-05-2562
794
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวย์โปรตีน จำนวน ๓๐ กิโลกรัม
15-05-2562
795
ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-05-2562
796
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-05-2562
797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-05-2562
798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-05-2562
799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 3,800 กิโลกรัม
13-05-2562
800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
13-05-2562
801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
13-05-2562
802
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2562
803
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๓๖๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2562
804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-05-2562
805
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดใช้กับเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (Peritoneal Dialysis Solution) ขนาด ๕ ลิตร (๒ ถุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2562
806
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๕๑๐ แพ็ค
13-05-2562
807
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ
10-05-2562
808
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ
10-05-2562
809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-05-2562
810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-05-2562
811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
08-05-2562
812
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
08-05-2562
813
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-05-2562
814
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
08-05-2562
815
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-05-2562
816
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
07-05-2562
817
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกน้ำมีหลอดดูด จำนวน ๘๐ ใบ
07-05-2562
818
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ รายการ
07-05-2562
819
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงซิปบรรจุอาหารเหลวทางสายยาง จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง
07-05-2562
820
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
07-05-2562
821
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑ นิ้ว ๑/๔ ๓๕๐ วัตต์ แรงดันคงที่ (ทรงเหลี่ยม) จำนวน ๑ รายการ
03-05-2562
822
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑ นิ้ว ๑/๔ ๓๕๐ วัตต์ แรงดันคงที่ (ทรงกลม) จำนวน ๑ เครื่อง
03-05-2562
823
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-05-2562
824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและการตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2562
825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
03-05-2562
826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2562
827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
02-05-2562
828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
02-05-2562
829
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
02-05-2562
830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
01-05-2562
831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๔๘๐ ชุด
30-04-2562
832
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2562
833
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-04-2562
834
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ
26-04-2562
835
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๐๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-04-2562
836
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
25-04-2562
837
ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2562
838
ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2562
839
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2562
840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
24-04-2562
841
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
24-04-2562
842
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2562
843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-04-2562
844
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
22-04-2562
845
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
22-04-2562
846
ประกาศประกวดราคาจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-04-2562
847
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
19-04-2562
848
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ
19-04-2562
849
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
18-04-2562
850
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
18-04-2562
851
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝ่าเท้าเทียม SACH FOOT จำนวน ๖ ข้าง
18-04-2562
852
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-04-2562
853
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
18-04-2562
854
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กข ๙๑๗๖ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2562
855
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
17-04-2562
856
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อRam ๓๒ GB จำนวน ๒ แถว
17-04-2562
857
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
17-04-2562
858
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๗๕ แพ็ค
17-04-2562
859
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
17-04-2562
860
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติสำหรับสอน (AED Training) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2562
861
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพเครื่องซักผ้าขนาด ๒๒๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
11-04-2562
862
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ
11-04-2562
863
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED ชนิดกลม ขนาด ๑๘ วัตต์ จำนวน ๑๒๖ หลอด
11-04-2562
864
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
10-04-2562
865
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล (Biomolecules) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-04-2562
866
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-04-2562
867
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-04-2562
868
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ซ์้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๔ รายการ
09-04-2562
869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST
09-04-2562
870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
05-04-2562
871
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05-04-2562
872
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง
05-04-2562
873
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๐๒ ตารางเมตร
04-04-2562
874
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) จำนวน ๗ รายการ
04-04-2562
875
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง
04-04-2562
876
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ
04-04-2562
877
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ
03-04-2562
878
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2562
879
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-04-2562
880
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-04-2562
881
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย
02-04-2562
882
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-04-2562
883
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้าขจัดคราบ ชนาด ๓๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง
01-04-2562
884
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (A-Scan ระบบ lmmersionshell ระบบ contact) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-04-2562
885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและการตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2562
886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2562
887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและการตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพิ่มเติมจากที่เคยประมาณการไว้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2562
888
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ
29-03-2562
889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
890
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพิ่มเติมจากที่เคยประมาณการไว้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Special Pathology Test) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
892
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
28-03-2562
893
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ
27-03-2562
896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-03-2562
897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-03-2562
898
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหูและตา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2562
899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2562
900
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง
26-03-2562
901
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๔๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-03-2562
902
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวย์โปรตีน จำนวน ๓๐ กิโลกรัม
26-03-2562
903
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
26-03-2562
904
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-03-2562
905
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
25-03-2562
906
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
907
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
909
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
912
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร ชนิดมีขาเหยียบ จำนวน ๘ ใบ
25-03-2562
913
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
25-03-2562
914
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลชั่นทากันยุงชนิดซอง (๑กล่อง/๕๗๖ ซอง) จำนวน ๒๗ กล่อง
25-03-2562
915
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย บรรจุ ๒๕ กก. จำนวน ๑๕ ถัง
25-03-2562
916
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
22-03-2562
917
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-03-2562
918
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ชุดแผ่นทดสอบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-03-2562
919
ประกาศราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-03-2562
920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
22-03-2562
921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ
22-03-2562
922
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
923
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
21-03-2562
924
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
925
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน ๑ กล้อง
21-03-2562
926
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-03-2562
927
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
928
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
930
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและการตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
931
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
20-03-2562
932
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-03-2562
933
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
20-03-2562
934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
20-03-2562
935
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
19-03-2562
936
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดึงคอ-ดึงหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-03-2562
937
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
19-03-2562
938
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
19-03-2562
939
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๘ รายการ
18-03-2562
940
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-03-2562
941
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์คลุมผ่าตัดแขนยาวรัดข้อ ขนาด XL จำนวน ๑๘๐ ชุด
18-03-2562
942
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
15-03-2562
943
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2562
944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
15-03-2562
945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection จำนวน 7,200 ขวด
15-03-2562
946
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัดบริเวณชั้น ๑,ชั้น ๒ และชั้น ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-03-2562
947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-03-2562
948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
15-03-2562
949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒๗ รายการ
15-03-2562
950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ
15-03-2562
951
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
15-03-2562
952
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าเลือด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2562
953
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2562
954
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ
14-03-2562
955
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๔๘๐ ชุด
14-03-2562
956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโฟมปั๊มเท้า จำนวน ๑ รายการ
14-03-2562
957
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Special Pathology Test) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-03-2562
958
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ตัวที่ ๒ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-03-2562
959
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน 4 รายการ
14-03-2562
960
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
14-03-2562
961
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-03-2562
962
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
12-03-2562
963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม รายสี่เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2562
964
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๗๕ แพ็ค
12-03-2562
965
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
12-03-2562
966
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอก จำนวน ๗๐๐ กิโลกรัม
12-03-2562
967
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
12-03-2562
968
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
12-03-2562
969
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2562
970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2562
971
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
11-03-2562
972
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง
11-03-2562
973
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
08-03-2562
974
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
07-03-2562
975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
07-03-2562
976
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
07-03-2562
977
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
07-03-2562
978
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ
07-03-2562
979
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ
07-03-2562
980
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์พิมพ์วันหมดอายุของเครื่องมือทันตกรรม (PB๒-๒๓๐ "ทันตกรรม") จำนวน ๒๐๐ ม้วน
07-03-2562
981
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ
07-03-2562
982
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ
07-03-2562
983
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
07-03-2562
984
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ
07-03-2562
985
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ
07-03-2562
986
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
07-03-2562
987
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างรื้อถอน - ย้ายเสาไฟฟ้า โดยใช้รถเครน บริเวณด้านหลังอาคารพักเจ้าหน้าที่ (แฟลต 1) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-03-2562
988
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-03-2562
989
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-03-2562
990
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-03-2562
991
ร่างประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-03-2562
992
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่น Hematocrit จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-03-2562
993
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-03-2562
994
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 250 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-03-2562
995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
05-03-2562
996
ยกเลิกประกาศผู้ชนะ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๘ รายการ
05-03-2562
997
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-03-2562
998
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
04-03-2562
999
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
04-03-2562
1000
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายคล้องสกรีนโลโก้ รพ.ตราด พร้อมกรอบ จำนวน ๓๐๐ เส้น
04-03-2562
1001
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สี (Ribbon ๒๐๐/Roll) จำนวน ๓ กล่อง
04-03-2562
1002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2562
1003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2562
1004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
01-03-2562
1005
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-2562
1006
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๐๖ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
28-02-2562
1007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-02-2562
1008
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมฝ่าเท้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2562
1009
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขนส่งเลือด จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2562
1010
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2562
1011
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2562
1012
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-02-2562
1013
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต
28-02-2562
1014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
28-02-2562
1015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-02-2562
1016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Freseniuz รุ่น ๔๐๐๘ B จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-02-2562
1017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1018
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒๒ KW. ๓๘๐ V. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1020
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1021
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-02-2562
1023
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-02-2562
1025
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-02-2562
1026
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ
25-02-2562
1027
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
25-02-2562
1028
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-02-2562
1029
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1030
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำปกแฟ้มบันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี ขนาด 16 x 23 เซนติเมตร จำนวน 8,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1031
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1032
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด (Syringe pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1033
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1034
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
22-02-2562
1035
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
22-02-2562
1036
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
21-02-2562
1037
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์นา Piperacillin ๔g + Tazobactam ๕๐๐mg sterile powder for injection
20-02-2562
1038
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์บาร์โค้ด จำนวน ๕๔,๐๐๐ ดวง
20-02-2562
1039
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
20-02-2562
1040
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
20-02-2562
1041
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-02-2562
1042
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่น CD-R (๕๐แผ่น/กล่อง) จำนวน ๕๐ กล่อง
20-02-2562
1043
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน ๑ กล้อง
20-02-2562
1044
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST
20-02-2562
1045
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย
20-02-2562
1046
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๔๘๔๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1048
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยา (Toxicology) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1049
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันช่องปากพร้อมเครื่องแปลงสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1050
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องศูนย์ติดตามการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ Philips รุ่น M๓๑๕๐A จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1051
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
20-02-2562
1052
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องประเมินฝ่าเท้า (Podobaroscope) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
18-02-2562
1054
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน รับ - ส่ง อายุรแพทย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2562
1055
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๘๔๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2562
1056
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ เครื่อง ๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2562
1057
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๖๔๗ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2562
1058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
15-02-2562
1059
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
15-02-2562
1060
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ บา Levoflooaccin ๒๕๐ mg injection จำนวน ๕,๗๐๐ vial
15-02-2562
1061
ประกาศประกวดราคาซื้อ Liquid Oxygen Medical จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ หน่วย
15-02-2562
1062
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
15-02-2562
1063
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อที่นอนฟองน้ำอัดหุ้มหนังเทียม ขนาดกว้าง ๙๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐๐ เซนติเมตร หนา ๓ นิ้ว จำนวน ๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2562
1064
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ
14-02-2562
1065
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-02-2562
1066
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
13-02-2562
1067
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๙ รายการ
13-02-2562
1068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
13-02-2562
1069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย นายช่วง สุขสวัสดิ์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-02-2562
1070
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 18 รายการ
13-02-2562
1071
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างตัวกรอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2562
1072
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดกระบอกฉีดยา (Syringe pump) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2562
1073
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องหูขณะตรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2562
1074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
12-02-2562
1075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ
12-02-2562
1076
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน SOLIDSTATE RELAY 220 VAC ๑ ตัว ของเครื่องอบแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2562
1077
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-02-2562
1078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ
11-02-2562
1079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
11-02-2562
1080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะจง
11-02-2562
1081
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อPower Supply Dell Optiplex ๗๙๐DT จำนวน ๑ ตัว
11-02-2562
1082
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
11-02-2562
1083
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ
11-02-2562
1084
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ
11-02-2562
1085
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-02-2562
1086
ประกาศประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ รายการ
11-02-2562
1087
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI ขนาด ๑.๕ เทสล่าร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562
1088
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายางชมพู-ฟ้า (๑ ม้วน/๔๐ หลา) จำนวน ๑๐ ม้วน
08-02-2562
1089
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
08-02-2562
1090
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ
08-02-2562
1091
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
08-02-2562
1092
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๓๑๖๕ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562
1093
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมหัวกระโหลกดูดน้ำ จำนวน ๑๐ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562
1094
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถทัวร์พร้อมน้ำมันไป-กลับ ๑ คัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562
1095
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
07-02-2562
1096
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-02-2562
1097
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนชนิดเกร็ด ขนาด ๗๐-๗๕ %(๑ ถัง/ ๔๐กิโลกรัม) จำนวน ๖ ถัง
07-02-2562
1098
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินผู้ป่วยนอก ขนาด ๗ x ๘ นิ้ว ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ กล่อง (๑ กล่อง/๑,๐๐๐ ฉบับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2562
1099
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
06-02-2562
1100
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Liquid oxygen medical จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-02-2562
1101
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ เครื่อง ๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-02-2562
1102
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
01-02-2562
1103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ
01-02-2562
1104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
01-02-2562
1105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ
01-02-2562
1106
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
01-02-2562
1107
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
01-02-2562
1108
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
01-02-2562
1109
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-2562
1110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-2562
1111
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-2562
1112
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ส่องตรวจหลอดลม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562
1113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน ๗๐๐ กิโลกรัม
31-01-2562
1114
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu Bag) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562
1115
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
31-01-2562
1116
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและพยาธิวิทยากายวิภาค (Biomolecules and Pathology) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562
1117
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562
1118
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมโรงพยาบาลตราด TRADHMS จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-01-2562
1119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหู (Otoscope) จำนวน ๑ เครื่อง
30-01-2562
1120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นช่วยฝึกการฟื้นคืนชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-01-2562
1121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะปัสสาวะ แบบดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ
30-01-2562
1122
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30-01-2562
1123
ประกาศราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-01-2562
1124
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
30-01-2562
1125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
29-01-2562
1126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
29-01-2562
1127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
29-01-2562
1128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
29-01-2562
1129
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562
1130
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562
1131
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
29-01-2562
1132
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สเอทธีลีน จำนวน ๔ ถัง
29-01-2562
1133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562
1134
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
28-01-2562
1135
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบคุมค่ารักษาพยาบาล แบบกระดาษต่อเนื่อง ปรุข้าง (แบบบันทึกการใช้บริการของผู้ป่วย) จำนวน ๖๐ กล่อง
28-01-2562
1136
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมเพรสเซอร์คอปแลนด์ สกอร์ ZR๔๕KS-TFD จำนวน ๑ ลูก
28-01-2562
1137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดเฝือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ รายการ
25-01-2562
1138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดแบบดิจิตอล มีหน่วยวัดระดับเลขทศนิยม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2562
1139
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2562
1140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
25-01-2562
1141
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2562
1142
ประกาศประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อาคารพักพยาบาล (แฟลต ๑)
25-01-2562
1143
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ RO รุ่น ๔-๖๐ (๒๒๐ V.) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2562
1144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
23-01-2562
1145
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.๐๖
23-01-2562
1146
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-01-2562
1147
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒
21-01-2562
1148
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพจรอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2562
1149
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2562
1150
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2562
1151
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
18-01-2562
1152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-2562
1153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนลมเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-2562
1154
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
17-01-2562
1155
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
17-01-2562
1156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
17-01-2562
1157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
17-01-2562
1158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ
17-01-2562
1159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
17-01-2562
1160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
17-01-2562
1161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
17-01-2562
1162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
17-01-2562
1163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
17-01-2562
1164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
17-01-2562
1165
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
16-01-2562
1166
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
16-01-2562
1167
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมโรงพยาบาลตราด TRADHMS ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2562
1168
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษา Server Database ระบบงานโรงพยาบาลตราด จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2562
1169
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2562
1170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) ตามแผนจัดซื้อของโณงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2562
1171
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2562
1172
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
15-01-2562
1173
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
15-01-2562
1174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO๒ Sensor for Avea ventilator จำนวน ๑ อัน
15-01-2562
1175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED จำนวน ๑ ชุด
15-01-2562
1176
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2562
1177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
15-01-2562
1178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
14-01-2562
1179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
14-01-2562
1180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
14-01-2562
1181
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2562
1182
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2562
1183
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2562
1184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
14-01-2562
1185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
14-01-2562
1186
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจระดับ BILIRUBIN ในทารก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2562
1187
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2562
1188
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง
14-01-2562
1189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
11-01-2562
1190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
11-01-2562
1191
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
10-01-2562
1192
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๕๓๒ แพ็ค
10-01-2562
1193
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
10-01-2562
1194
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ
10-01-2562
1195
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-2562
1196
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๓ รายการ
09-01-2562
1197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๒๘ รายการ
09-01-2562
1198
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
09-01-2562
1199
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
09-01-2562
1200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
08-01-2562
1201
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2562
1202
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
08-01-2562
1203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2562
1204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๙ ถัง
07-01-2562
1205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
07-01-2562
1206
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรอฟันคุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-01-2562
1207
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
07-01-2562
1208
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
07-01-2562
1209
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-01-2562
1210
ประกาศจังหวัดตราด เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปีของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-01-2562
1211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1216
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-01-2562
1217
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๕๕ รายการ
03-01-2562
1218
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
02-01-2562
1219
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์อื่นๆ เคมีภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
02-01-2562
1220
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2562
02-01-2562
1221
ITA โรงพยาบาลตราด ปี ๒๕๖๒
02-01-2562
1222
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือผู้รับการบำบัด สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1223
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1224
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1225
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
28-12-2561
1226
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
28-12-2561
1227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
28-12-2561
1228
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
28-12-2561
1229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1230
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยอันตราย จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายLead Wire (Set ๑๐ เส้น) จำนวน ๑ ชุด
25-12-2561
1232
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24-12-2561
1233
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561
1234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561
1235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561
1236
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฉีดยาที่ปลายประสาทเพล็กซัส (Sono Tap Cannula ๒๒x๘๐mm.) จำนวน ๓๐ ชุด
20-12-2561
1237
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบสายยาง จำนวน ๑ เครื่อง
20-12-2561
1238
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1239
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1240
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1241
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1242
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1243
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1244
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
19-12-2561
1245
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
19-12-2561
1246
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง
19-12-2561
1247
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องปลดหัวเข็ม ขนาด ๕x๗ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ใบ
19-12-2561
1248
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๕๕ รายการ
14-12-2561
1249
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๐๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-12-2561
1250
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-12-2561
1251
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
13-12-2561
1252
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
13-12-2561
1253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
12-12-2561
1254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
12-12-2561
1255
ประกาศแผนจัดซื้อ liquid oxygen madical จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ หน่วย
12-12-2561
1256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกล ฯลฯ
12-12-2561
1257
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๖๐๗ แพ็ค
12-12-2561
1258
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๑๒๑๓ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2561
1259
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2561
1260
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2561
1261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจอันโนมัติ (NIBP) จำนวน ๑ เครื่อง
11-12-2561
1262
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ
11-12-2561
1263
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
11-12-2561
1264
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ ฯลฯ
07-12-2561
1265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๕ รายการ
07-12-2561
1266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
07-12-2561
1267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
07-12-2561
1268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
07-12-2561
1269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
07-12-2561
1270
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
06-12-2561
1271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ
06-12-2561
1272
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-12-2561
1273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1275
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1276
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1277
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1278
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1279
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
06-12-2561
1280
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
06-12-2561
1281
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพลาสติกใส่ช้อน ขนาด5.2x23 ซม. จำนวน 80,000 ซอง
06-12-2561
1282
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ
06-12-2561
1283
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ
06-12-2561
1284
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-12-2561
1285
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและห้องผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
30-11-2561
1287
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1288
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Levofloxacin ๒๕๐ mg injection จำนวน ๕,๗๐๐ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-11-2561
1289
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา คือ Piperacillin ๔g + Tazobactam ๕๐๐mg sterile powder for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-11-2561
1290
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ
29-11-2561
1294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
29-11-2561
1295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
29-11-2561
1296
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2561
1297
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบันไดสไลด์ ขนาดความยาว ๑๖ ฟุต จำนวน ๑ ตัว
28-11-2561
1298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-11-2561
1299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-11-2561
1300
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง
27-11-2561
1301
ประกาศราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26-11-2561
1302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-11-2561
1303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
23-11-2561
1304
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-2561
1305
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ
23-11-2561
1306
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ ชุด
23-11-2561
1307
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องตรวจระดับ BILIRUBIN ในทารก จำนวน ๑ เครื่อง
23-11-2561
1308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
22-11-2561
1309
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED จำนวน ๑ ชุด
22-11-2561
1310
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเอกฃเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 55 รายการ
21-11-2561
1311
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
21-11-2561
1312
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
21-11-2561
1313
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจอัตโนมัติ (NIBP) จำนวน ๑ เครื่อง
21-11-2561
1314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
20-11-2561
1315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
20-11-2561
1316
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
20-11-2561
1317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-11-2561
1318
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัฑ์ ยา Levofloxacin ๒๕๐ mg injection จำนวน ๕,๗๐๐ vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-11-2561
1319
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-11-2561
1320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
19-11-2561
1321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันนวดตัว จำนวน ๑๕ แกลลอน
19-11-2561
1322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพรสด จำนวน ๓๐๐ ลูก
19-11-2561
1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
19-11-2561
1324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
19-11-2561
1325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Barcord ๒x๕ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ แพ็ค
19-11-2561
1326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
19-11-2561
1327
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง
19-11-2561
1328
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง
19-11-2561
1329
ประกาศเผยแพร่เผยการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
19-11-2561
1330
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
19-11-2561
1331
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
19-11-2561
1332
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
19-11-2561
1333
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-11-2561
1334
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเฉพาะซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพจรอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง
19-11-2561
1335
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
16-11-2561
1336
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
16-11-2561
1337
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันช่องปากพร้อมเครื่องแปลงสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง
16-11-2561
1338
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2561
1339
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-11-2561
1340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผ่าตัดต่อกระจกตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2561
1341
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำแบบจีบ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561
1342
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขนาด ๖๐ ซม. x ๕๐ ซม. จำนวน ๔ เรื่องๆ ละ ๑๐๐ ป้าย จำนวน ๔๐๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561
1343
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างต่อระบบเซิร์ฟเวอร์ และอินเตอร์เน็ตของเครื่องบันทึกการเดินทางติดตามรถพยาบาล จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561
1344
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนเดี่ยว ๒ ชั้น จำนวน ๑,๔๔๐ ม้วน
12-11-2561
1345
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
12-11-2561
1346
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ
12-11-2561
1347
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
12-11-2561
1348
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
12-11-2561
1349
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
12-11-2561
1350
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
12-11-2561
1351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
12-11-2561
1352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
12-11-2561
1353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ
12-11-2561
1354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
12-11-2561
1355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561
1356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
09-11-2561
1357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
09-11-2561
1358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
09-11-2561
1359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ
09-11-2561
1360
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๕๐๐ แพ็ค
09-11-2561
1361
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
09-11-2561
1362
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กบ ๕๗๒๖ นนทบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2561
1363
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ ครั้งที่ ๒
08-11-2561
1364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Gas Sampling Line จำนวน ๓๐ ชิ้น
08-11-2561
1365
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๓๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
08-11-2561
1366
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
08-11-2561
1367
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
08-11-2561
1368
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
08-11-2561
1369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-11-2561
1370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-11-2561
1371
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๑๑๐ ตราด จำนวน ๑ คัน
08-11-2561
1372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
08-11-2561
1373
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-11-2561
1374
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแช่น้ำยา จำนวน ๑ เครื่อง
08-11-2561
1375
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้
07-11-2561
1376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
07-11-2561
1377
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Rabies vaccin (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection
07-11-2561
1378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ
07-11-2561
1379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
07-11-2561
1380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
06-11-2561
1381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urine Strip ๑๑ แถบ จำนวน ๔๐ แพ็ค
06-11-2561
1382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
06-11-2561
1383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hemocroma Plus Microcuvette จำนวน ๒๐ แพ็ค
06-11-2561
1384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
06-11-2561
1385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ
05-11-2561
1386
ยกเลิกประกาศผู้ชนะ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
05-11-2561
1387
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ
05-11-2561
1388
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย เป็นอาคาร คลส.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๐๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-11-2561
1389
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๒๐๐ ชุด
02-11-2561
1390
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-11-2561
1391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออฟติก โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-11-2561
1392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอะเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-11-2561
1393
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-11-2561
1394
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
02-11-2561
1395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSolenoid Valve โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-10-2561
1396
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
31-10-2561
1397
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก Laser HP Jet Pro M จำนวน ๓ ตลับ
31-10-2561
1398
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
31-10-2561
1399
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
30-10-2561
1400
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2561
1401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง
30-10-2561
1402
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
30-10-2561
1403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา simvastatin ๒๐ mg tablet
30-10-2561
1404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ
30-10-2561
1405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-10-2561
1406
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเป๋าใส่โคมไฟ EURO PORTABLE LED LIGHT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-10-2561
1407
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา คือ Piperacillin ๔g + Tazobactam ๕๐๐mg sterile powder for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2561
1408
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารหอผู้ป่วย ๖๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-10-2561
1409
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานของหน่วยงานการแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-10-2561
1410
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
26-10-2561
1411
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
26-10-2561
1412
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ
26-10-2561
1413
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓๙ รายการ ๙๔๖ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-10-2561
1414
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-10-2561
1415
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๔๘๔๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-10-2561
1416
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
22-10-2561
1417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
22-10-2561
1418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
22-10-2561
1419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
22-10-2561
1420
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
22-10-2561
1421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
22-10-2561
1422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
22-10-2561
1423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
19-10-2561
1424
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ๒๑๕/๗๐ R๑๕ (รถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๓๔ ตราด)
19-10-2561
1425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ
19-10-2561
1426
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ
19-10-2561
1427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
19-10-2561
1428
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ
19-10-2561
1429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ รายการ
19-10-2561
1430
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
19-10-2561
1431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
1432
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง NIBP ยี่ห้อ Nihon Kohden โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
1433
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง NIBP ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น BSM-๒๓๐๑K โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
1434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง NIBP ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น Vismo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
1435
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ภาพเอกซเรย์ ยี่ห้อ FUJI FILM รุ่น FCR PRIMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
1436
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
19-10-2561
1437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม Fresenius รุ่น ๔๐๐๘B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2561
1438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน 5 รายการ
18-10-2561
1439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
18-10-2561
1440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้คอลโทรลของระบบ Vacuum โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2561
1441
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2561
1442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ
17-10-2561
1443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
17-10-2561
1444
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-10-2561
1445
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
16-10-2561
1446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
16-10-2561
1447
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒๒ KW. ๓๘๐ V. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-10-2561
1448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
12-10-2561
1449
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12-10-2561
1450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ
11-10-2561
1451
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
11-10-2561
1452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
11-10-2561
1453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
11-10-2561
1454
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2561
1455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
11-10-2561
1456
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
10-10-2561
1457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
10-10-2561
1458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
10-10-2561
1459
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
10-10-2561
1460
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
10-10-2561
1461
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดักแมลง จำนวน ๒ เครื่อง
10-10-2561
1462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 220 ปอนด์
10-10-2561
1463
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้
10-10-2561
1464
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อ ยา Desflurane ๑๐๐% solution ๒๔๐ ml จำนวน ๙๐ ขวด
10-10-2561
1465
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ ยา Rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection
10-10-2561
1466
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-10-2561
1467
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-10-2561
1468
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง VACUUM PUMP ยี่ห้อ Becker รุ่น KVT-๓.๑๔๐ S/N D๒๐๕๒๙๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-10-2561
1469
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลตราด จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1470
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1471
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
09-10-2561
1472
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1473
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1474
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนลม (ชนิดเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุม) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1475
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดูดเสมหะและน้ำลาย ชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTEGADERM๑๖๕๗R จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม NIBP Monitor ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น PVM-๒๑๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1478
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม NIBP Monitor ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น PVM-๒๗๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1479
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม NIBP Montior ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น BSM-๒๓๐๑K โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม NIBP Montior ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น PVM-๒๗๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
1481
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
08-10-2561
1482
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
08-10-2561
1483
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
08-10-2561
1484
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบกันรั่วซึมแฟลต ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-10-2561
1485
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
05-10-2561
1486
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) ตามแผนจัดซื้อของโรงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-10-2561
1487
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออฟติก จำนวน ๑ ชุด
05-10-2561
1488
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล จำนวน ๑ เครื่อง
05-10-2561
1489
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ ฯลฯ
05-10-2561
1490
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง
04-10-2561
1491
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2561
1492
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๔๘๔๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2561
1493
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด (NIBP) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2561
1494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอบสุมนไพร จำนวน ๑๕๐ ลูก
02-10-2561
1495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2561
1496
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
01-10-2561
1497
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
01-10-2561
1498
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
01-10-2561
1499
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
01-10-2561
1500
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๑๒๙๒ Steam rapid attest จำนวน ๑๖ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
1501
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
1502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
1503
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โพลีพรอพพีลีน ๔ มิลลิเมตร จำนวน ๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
1504
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อNeoprens ๓ mm. จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
1505
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
1506
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
1507
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดึงหลัง ยี่ห้อ Metron รุ่น Accutrac โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager รุ่น Evita๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1509
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Air Liquide โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1510
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทันตกรรม (U๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1512
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
28-09-2561
1513
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
28-09-2561
1514
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ชนิดไร้สาย จำนวน ๕ เครื่อง
28-09-2561
1515
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวตากผ้าอลูมิเนียม ขนาด ๖๓*๙๓*๙๐.๕ ซม. จำนวน ๘ อัน
28-09-2561
1516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย ของหน่วยงานห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1518
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล
28-09-2561
1519
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติก
28-09-2561
1520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
28-09-2561
1521
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
28-09-2561
1522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟไซเรนรถพยาบาลแบบยาว (สัญญาณไฟฉุกเฉิน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
28-09-2561
1523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกประคบสมุนไพรสด ขนาด ๕๐๐ กรัม จำนวน ๑๒๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1524
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแปรงถ่าน เครื่องปั่นจ Hematocrit จำนวน ๒ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1525
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1526
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มลมสำหรับยูนิตทันตกรรม ขนาดถัง ๘๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1527
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1528
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Cart) ขนาด ๕๐x๗๐x๙๐ เซนติเมตร มี ๔ ลิ้นชัก ทำด้วยสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1530
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตึกอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1531
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
1532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปริ้นสลิปเครื่องรูดบัตร EDC จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน
27-09-2561
1533
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ
27-09-2561
1534
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า
27-09-2561
1535
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double frequency
27-09-2561
1536
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาทางเดินเชื่อมบริเวณหน้ากายภาพบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2561
1537
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบกันซึมอาคารแฟลต ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2561
1538
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
26-09-2561
1539
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักผ้าขจัดคราบ ขนาด ๓๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ถัง
26-09-2561
1540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ จำนวน ๑๖ คัน
26-09-2561
1541
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ
26-09-2561
1542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CBC จำนววน ๕,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
1543
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
1544
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตทางห้องปฏิบัติการรายการ รายการตรวจทางชีวะโมเลกุลและพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
1545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
1546
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
1547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
25-09-2561
1548
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม
25-09-2561
1549
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDOCTOR ORDER จำนวน ๕๐๐ เล่ม
25-09-2561
1550
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
25-09-2561
1551
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กข ๙๐๙ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2561
1552
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
25-09-2561
1553
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2561
1554
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง
24-09-2561
1555
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ปรับระดับหัวเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2561
1556
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2561
1557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
21-09-2561
1558
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างโล่เกียรติประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1559
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน ม ๑๘๖๘ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ
21-09-2561
1561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
21-09-2561
1562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
1563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
1564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
1565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
1566
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๓๑๖๕ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1567
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารทางราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1568
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1569
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงตู้เก็บของ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1570
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1571
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1572
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1573
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ DX-๓๔๔๐ จำนวน ๔๐ กล่อง
21-09-2561
1574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
21-09-2561
1575
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(ห้องผ่าตัด)
21-09-2561
1576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
1577
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
1578
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
1579
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
21-09-2561
1580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
1582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด ๖๕ x ๙๕ mm. (๑ กล่อง/๑๐๐ แผ่น)
20-09-2561
1583
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำแผ่นต่อการตรวจห้องตรวจตา ใช้กระดาษ ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2561
1584
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำแบบบันทึกการใช้บริการของผู้ป่วยแบบกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๙ x ๑๑ นิ้ว ปรุข้าง ๑ ชั้น จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2561
1585
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
19-09-2561
1586
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
19-09-2561
1587
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
18-09-2561
1588
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสด UHT พร่อมมันเนย ขนาด ๑๘๐ ซีซี จำนวน ๑๒๐ โหล
18-09-2561
1589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง
18-09-2561
1590
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
14-09-2561
1591
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
14-09-2561
1592
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-09-2561
1593
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
14-09-2561
1594
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
14-09-2561
1595
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
14-09-2561
1596
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
14-09-2561
1597
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
14-09-2561
1598
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
14-09-2561
1599
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
12-09-2561
1600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ
12-09-2561
1601
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบคู่ 10/12 mm.(Drg-port Adeless10x103mm.) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2561
1602
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2561
1603
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติก จำนวน ๑ ชุด
12-09-2561
1604
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาซื้อ BALLOON ROUND SHAPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2561
1605
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง
12-09-2561
1606
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล
12-09-2561
1607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นผู้ป่วยในรถพยาบาล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2561
1608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
11-09-2561
1609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด
11-09-2561
1610
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ
11-09-2561
1611
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
11-09-2561
1612
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๕ รายการ
11-09-2561
1613
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู็ป่วย
11-09-2561
1614
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double Frequency
11-09-2561
1615
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า
11-09-2561
1616
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
11-09-2561
1617
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
1618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
1619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
1620
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล
11-09-2561
1621
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
1622
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแปรงถ่านมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
1623
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Biological Sefety Cabinet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
1624
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
1625
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
10-09-2561
1626
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
10-09-2561
1627
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2561
1628
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
07-09-2561
1629
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
06-09-2561
1630
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ
06-09-2561
1631
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กบ ๕๗๒๖ นนทบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2561
1632
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง
05-09-2561
1633
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ
05-09-2561
1634
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
05-09-2561
1635
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด จำนวน ๓,๒๔๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2561
1636
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
04-09-2561
1637
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ
04-09-2561
1638
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
04-09-2561
1639
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
04-09-2561
1640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๔ เส้น
04-09-2561
1641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
04-09-2561
1642
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-09-2561
1643
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๓๑๖๕ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-09-2561
1644
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมวกคุมผม (๑๐๐ ชิ้น/ห่อ) จำนวน ๕๐ ห่อ
04-09-2561
1645
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด
04-09-2561
1646
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล
04-09-2561
1647
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล่องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติก
04-09-2561
1648
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ
04-09-2561
1649
ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและการฟื้นตืนชีพผู้ป่วย
31-08-2561
1650
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double frequency
31-08-2561
1651
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31-08-2561
1652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อเตียงไฟฟ้า (พร้อมชุดประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
1653
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
1654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
1655
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
1656
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมก็อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
1657
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและต่อเติมเคาท์เตอร์ที่ล้างมืออาคารอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
1658
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
30-08-2561
1659
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ชาร์จแบตเตอรี่ AC Adapter จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2561
1660
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด ๒๒๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
28-08-2561
1661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
28-08-2561
1662
ประกาศยกเลิกซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ
28-08-2561
1663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CBC จำนวน ๕,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
28-08-2561
1664
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
28-08-2561
1665
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CBC จำนวน ๕,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ
27-08-2561
1667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน ๓ รายการ
27-08-2561
1668
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ
27-08-2561
1669
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทะลวงท่อ ขนาด ๔-๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
27-08-2561
1670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ
27-08-2561
1671
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
27-08-2561
1672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDOCTOR ORDER จำนวน ๗๐๐ เล่ม
27-08-2561
1673
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเรียกพบาบาล จำนวน ๑ งาน
27-08-2561
1674
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1677
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๑ คัน
27-08-2561
1678
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1679
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อBIOPSY CANNULA (เข็มเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ 14G x 100 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1680
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิอธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1681
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1684
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
1686
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
24-08-2561
1687
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้องฯลฯ
24-08-2561
1688
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
24-08-2561
1689
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
24-08-2561
1690
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับประจำเดือนสิงหาคม จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2561
1691
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารทางราชการ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2561
1692
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 33 รายการ
24-08-2561
1693
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
24-08-2561
1694
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
24-08-2561
1695
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
24-08-2561
1696
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
24-08-2561
1697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
24-08-2561
1698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
24-08-2561
1699
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า
23-08-2561
1700
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
23-08-2561
1701
ประกาศจังหวัดตราดประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ ฯลฯ
23-08-2561
1702
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวรจรปิด ๕ จุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-08-2561
1703
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
23-08-2561
1704
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
22-08-2561
1705
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
21-08-2561
1706
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ
21-08-2561
1707
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
21-08-2561
1708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2561
1709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด ๓๐ ซม.x๑ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2561
1710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2561
1711
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
1712
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
1713
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
20-08-2561
1714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
1715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
1716
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
1717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
20-08-2561
1718
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดขดลวดทำความร้อนหุ้มสแตนเลส (แท่งฮีตเตอร์ ขนาด ๒๒๐ V ๑,๘๐๐ W) จำนวน ๒ ชุด
20-08-2561
1719
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๖๔๗ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
1720
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
20-08-2561
1721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด ๓๐ ซม. x ๑ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น
20-08-2561
1722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
20-08-2561
1723
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุCBC Control จำนวน ๒ แพ็ค
20-08-2561
1724
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ แอล อี ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
1725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CBC Control จำนวน ๒ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
1726
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
17-08-2561
1727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
16-08-2561
1728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
16-08-2561
1729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
16-08-2561
1730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
16-08-2561
1731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
16-08-2561
1732
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมารถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2561
1733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยาอบสมุนไพรสด ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2561
1734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2561
1735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2561
1736
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
16-08-2561
1737
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กข ๙๑๗๖ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
1738
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
1739
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
1740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
15-08-2561
1741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
15-08-2561
1742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
15-08-2561
1743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ
15-08-2561
1744
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสด UHT พร่อมมันเนย ขนาด ๑๘๐ ซีซี จำนวน ๑๒๐ โหล
15-08-2561
1745
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
15-08-2561
1746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยาหม่องไพล ขนาด ๑๒๐ กรัม จำนวน ๑๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
1747
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Desflurane ๑๐๐% solution ๒๔๐ ml จำนวน ๙๐ ขวด
15-08-2561
1748
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
15-08-2561
1749
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๕ รายการ
15-08-2561
1750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบรั่วกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคารอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
1751
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
14-08-2561
1752
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
10-08-2561
1753
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
10-08-2561
1754
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบฯ
10-08-2561
1755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
09-08-2561
1756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ปตท. ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
09-08-2561
1757
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
08-08-2561
1758
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
07-08-2561
1759
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงราวตากผ้าใบปูเตียงของหน่วยงานซักฟอกและตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2561
1760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบออกซิเจน (๑ กล่อง/๑๐๐test) จำนวน ๑ กล่อง
07-08-2561
1761
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกชนิดหนา มีล้อเลื่อน ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ
07-08-2561
1762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
07-08-2561
1763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ
07-08-2561
1764
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย LAN UTP CAT ๖ ความถี่ ๒๕๐ mHz จำนวน ๒ กล่อง
07-08-2561
1765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ
07-08-2561
1766
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2561
1767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2561
1768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
07-08-2561
1769
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยอันตราย จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
1770
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะราคาการเสนอราคา
06-08-2561
1771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำหรับงานไตเทียม จำนวน ๓ รายการ
06-08-2561
1772
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำหรับงานไตเทียม จำนวน ๓ รายการ
06-08-2561
1773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
1774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
1775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
1776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เตียงตรวจโรค จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
1777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โต๊ะสเก๊ตบอร์ด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
1778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
1779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
1780
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
03-08-2561
1781
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๖๔๗ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเาะจง
03-08-2561
1782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-08-2561
1783
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องซักผ้าขนาด ๒๒๐ ปอนด์
02-08-2561
1784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
02-08-2561
1785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
02-08-2561
1786
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
01-08-2561
1787
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมจังหวัดตราด จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31-07-2561
1788
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1789
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
31-07-2561
1790
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1791
จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1792
จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1793
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1794
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1795
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1796
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดแสง Light Sorce โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชุดกรองน้ำ RO และระบบปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
1800
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อยา จำนวน 1 รายการ
26-07-2561
1801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทารงราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 30,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2561
1802
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2561
1803
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
26-07-2561
1804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
26-07-2561
1805
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 0.7 x 1.60 เมตร โครงการคัดกรองมะเร็ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2561
1806
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
26-07-2561
1807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2561
1808
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2561
1809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HBsAg จำนวน ๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2561
1810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดให้เกล็ดเลือด จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2561
1811
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ
26-07-2561
1812
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
25-07-2561
1813
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊ม VACUUM เครื่องอบไอน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2561
1814
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กข ๙๐๙ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2561
1815
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาค้นหาและคัดกรองมะเร็งประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยแบบสอบถาม จำนวน ๔,๖๐๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2561
1816
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
24-07-2561
1817
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ จำนวน ๑๕ คัน
24-07-2561
1818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
24-07-2561
1819
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงิน ร.บ. ๓๐๔ ขนาด ๖.๕ x ๕ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ เล่ม
24-07-2561
1820
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมอนหนุนใยสังเคราะห์สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓๖ ใบ
24-07-2561
1821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานในห้องส่องกล้อง จำนวน ๑๐ ชุด
24-07-2561
1822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ชนิดแห้ง ๑๒ V ๔๐ AH จำนวน ๒ ก้อน
24-07-2561
1823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร รุ่น SP-๑x๕ ความถี่ ๒๔๕ MHz จำนวน ๕ เครื่อง
24-07-2561
1824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม
24-07-2561
1825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไข DX-๓๔๔๐ จำนวน ๔ ม้วน
24-07-2561
1826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
24-07-2561
1827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
24-07-2561
1828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
24-07-2561
1829
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
23-07-2561
1830
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ
23-07-2561
1831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-07-2561
1832
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Biological Sefety Cabinet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-07-2561
1833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยิงเลเซอร์สลายนิ่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-07-2561
1834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ (R/O) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-07-2561
1835
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ
19-07-2561
1836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
19-07-2561
1837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
19-07-2561
1838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
19-07-2561
1839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
19-07-2561
1840
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
19-07-2561
1841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
18-07-2561
1842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
18-07-2561
1843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
18-07-2561
1844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
18-07-2561
1845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
18-07-2561
1846
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
18-07-2561
1847
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
18-07-2561
1848
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
18-07-2561
1849
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
18-07-2561
1850
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อเมนจ่ายไอน้ำและอุปกรณ์แยกน้ำออกจากไอน้ำเข้าหน่วยงานจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-07-2561
1851
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
17-07-2561
1852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
17-07-2561
1853
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
17-07-2561
1854
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
17-07-2561
1855
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นช็อปปิ้ง จำนวน ๑ คัน
17-07-2561
1856
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ
17-07-2561
1857
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกันฟ้า ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ แผง
17-07-2561
1858
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
17-07-2561
1859
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๘ รายการ
17-07-2561
1860
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ
17-07-2561
1861
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-07-2561
1862
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
17-07-2561
1863
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-07-2561
1864
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-07-2561
1865
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-07-2561
1866
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน ๗ รายการ
16-07-2561
1867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
16-07-2561
1868
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
16-07-2561
1869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
16-07-2561
1870
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ของงานจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง
16-07-2561
1871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
16-07-2561
1872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
16-07-2561
1873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
16-07-2561
1874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13-07-2561
1875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
13-07-2561
1876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-2561
1877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-2561
1878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-2561
1879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-2561
1880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Bracode ๒x๕ cm. จำนวน ๕๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-2561
1881
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-2561
1882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CBC จำนวน ๊๕,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-2561
1883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกันสาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-2561
1884
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ
12-07-2561
1885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน ๓ รายการ
12-07-2561
1886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
12-07-2561
1887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
12-07-2561
1888
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
12-07-2561
1889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2561
1890
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Multilink N System Pack Tranparent จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2561
1891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2561
1892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2561
1893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2561
1894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางขอบถาดปั่น (Rubber Packing) จำนวน ๒ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2561
1895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สแอทธีลีนออกไซด์ จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2561
1896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮีตเตอร์ ขนาด ๒๒๐ V. ๒๐๐๐ W. งอโค้งยึดแท่น ขนาด ๒๐x๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2561
1897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
11-07-2561
1898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ RET-SEARCH II จำนวน ๑ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-07-2561
1899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
09-07-2561
1900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ
09-07-2561
1901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
09-07-2561
1902
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-07-2561
1903
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-07-2561
1904
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อLapid Multi Enzyme โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-07-2561
1905
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-07-2561
1906
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
09-07-2561
1907
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องอุ่นเชื้อสปอร์ สำหรับเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-2561
1908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-2561
1909
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-2561
1910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
05-07-2561
1911
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-07-2561
1912
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
05-07-2561
1913
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
03-07-2561
1914
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2561
1915
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
03-07-2561
1916
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
03-07-2561
1917
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
03-07-2561
1918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
03-07-2561
1919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
03-07-2561
1920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
03-07-2561
1921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2561
1922
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
02-07-2561
1923
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
02-07-2561
1924
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
02-07-2561
1925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
02-07-2561
1926
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
02-07-2561
1927
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง ฯ
02-07-2561
1928
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์
02-07-2561
1929
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ของงานจัดซื้อ กล้องช่วยส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติก จำนวน ๑ เครื่อง
02-07-2561
1930
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
29-06-2561
1931
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
29-06-2561
1932
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
29-06-2561
1933
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBONE CEMENT จำนวน ๓ ชิ้น
29-06-2561
1934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคทเทดไวคริล ๒/๐,๗๐cm. เข็ม ๒๗ mm. จำนวน ๑ กล่อง
29-06-2561
1935
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
29-06-2561
1936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
29-06-2561
1937
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟท์โดยสารอาคารสกลมหาสังฆปริณายก โซน ๑ จำนวน ๒ เครื่อง แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ v/๔๒ Ah ๘ ก้อน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-06-2561
1938
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ปรับระดับหัวเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-06-2561
1939
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-06-2561
1940
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
28-06-2561
1941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ
28-06-2561
1942
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๒๘ รายการ
28-06-2561
1943
รายละเอียดคุณลักษณะ ยา ๒๘ รายการ
28-06-2561
1944
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าจากห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติมายังห้องควบคุมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-06-2561
1945
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อไปทำลาย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-06-2561
1946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๔ รายการ
28-06-2561
1947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
28-06-2561
1948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน ๓ รายการ
28-06-2561
1949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๔ หมวด จำนวน ๑๙๓ รายการ
28-06-2561
1950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ
28-06-2561
1951
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ
28-06-2561
1952
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV)ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-06-2561
1953
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
27-06-2561
1954
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการ Desflurane ๑๐๐ % ๒๔๐ ml. จำนวน ๙๐ ขวด
27-06-2561
1955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
27-06-2561
1956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
27-06-2561
1957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Spay ฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน ๒ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-06-2561
1958
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ที่นอนลม จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-06-2561
1959
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
27-06-2561
1960
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
27-06-2561
1961
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
27-06-2561
1962
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
27-06-2561
1963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
26-06-2561
1964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม
26-06-2561
1965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
26-06-2561
1966
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะโซฟา (ลูกนั่ง) จำนวน ๙ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2561
1967
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างติดตั้งสาย Fiber Optic ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2561
1968
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ
26-06-2561
1969
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
26-06-2561
1970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
26-06-2561
1971
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
26-06-2561
1972
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
26-06-2561
1973
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างย้ายตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2561
1974
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารทางราชการ จำนวน ๓๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2561
1975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
26-06-2561
1976
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
26-06-2561
1977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
26-06-2561
1978
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
26-06-2561
1979
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
25-06-2561
1980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1981
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHemocroma Plus Microcuvette จำนวน ๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1982
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1983
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ (๕๐T/P) จำนวน ๒๐๐ Test
25-06-2561
1984
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
25-06-2561
1985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBioline HIV๑/๒ ๓.๐ (๓๐T/P) (Anti HIV ๑+๒) จำนวน ๑๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1986
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1987
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๘๐ รีม
25-06-2561
1988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สรถยนต์ LPG จำนวน ๑ คัน
25-06-2561
1989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ จำนวน ๑๕ คัน
25-06-2561
1990
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำโปสเตอร์ สื่อความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ขนาด ๘๕ เซนติเมตร x ๒ เมตร จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1991
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1992
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำป้ายความรู้ด้านสุขภาพ (X-Frame) ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1993
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทดสอบมาตรฐานท่อออกซิเจนทางการแพทย์ ชนิดแรงดันสูง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1994
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Umonium Instrument จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dentine Bonding Agent จำนวน ๔๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SPONGOSTAN จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1997
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Straight Elevator No. ๒ จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2561
1998
ประกาศราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-06-2561
1999
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)
25-06-2561
2000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
22-06-2561
2001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
22-06-2561
2002
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21-06-2561
2003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
21-06-2561
2004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
21-06-2561
2005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
21-06-2561
2006
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CBC จำนวน ๕,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2561
2007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2561
2008
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทูนิเก้ใช้แรงดันก๊าซไนโตรเจน (Mobile) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2561
2009
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน ๑ เดือยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2561
2010
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2561
2011
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2561
2012
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2561
2013
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20-06-2561
2014
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20-06-2561
2015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริหารเข่า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-2561
2016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
19-06-2561
2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-2561
2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-2561
2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
19-06-2561
2020
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-2561
2021
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19-06-2561
2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19-06-2561
2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19-06-2561
2024
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19-06-2561
2025
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำหรับงานไตเทียม จำนวน ๓ รายการ
19-06-2561
2026
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
18-06-2561
2027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
18-06-2561
2028
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
18-06-2561
2029
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
18-06-2561
2030
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
18-06-2561
2031
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
18-06-2561
2032
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
18-06-2561
2033
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
18-06-2561
2034
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
18-06-2561
2035
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHARD DISK ความจุ ๙๐๐ GB ขนาด ๒.๕๐ นิ้ว จำนวน ๘ ลูก
18-06-2561
2036
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์พร้อมชุดรีเลย์ (รีเวอร์ซิ่ง) จำนวน ๑ ตัว
18-06-2561
2037
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อแถบสี Fluorescein ย้อมสีระบบตา (๑ กล่อง/๑๐๐ ชิ้น) จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-06-2561
2038
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDiamond FG ๘๖๒EF/๐๑๐ จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-06-2561
2039
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-06-2561
2040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อR๒ PADS.P๖๑๐.ADULT APEX ANTERIOR จำนวน ๑๐ ชิ้น
15-06-2561
2041
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการ
15-06-2561
2042
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ
15-06-2561
2043
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายกา
15-06-2561
2044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
15-06-2561
2045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๕ รายการ
15-06-2561
2046
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
15-06-2561
2047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
15-06-2561
2048
ยกเลิกประกาศรรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลิปหนีบเส้นเลือดขนาดกลาง/ใหญ่ จำนวน ๘ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-06-2561
2049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ
14-06-2561
2050
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอ จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเตาเผาปลอดมลพิษ จำนวน ๓๘,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-06-2561
2051
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ
14-06-2561
2052
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก้อนดับกลิ่น จำนวน ๓๐๐ อัน
13-06-2561
2053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTouch Screen Display ขนาด ๔๓ นิ้ว สัมผัส ๑๐ จุด จำนวน ๑๐ ชุด
13-06-2561
2054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลือกเก้าอี้แถว TAIYO จำนวน ๑๖ อัน
13-06-2561
2055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๖ รายการ
13-06-2561
2056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
13-06-2561
2057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
13-06-2561
2058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อQuick FOB Cassette จำนวน ๘๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-06-2561
2059
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อQuick FOB Cassette จำนวน ๕,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-06-2561
2060
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-06-2561
2061
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบชุด (๔ เครื่อง/ชุด) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-06-2561
2062
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบตรวจปัสสาวะ ๗ แถบ (Urine Strip ๗ แถบ) จำนวน ๔๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-06-2561
2063
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
12-06-2561
2064
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
12-06-2561
2065
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดใช้กับเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (Peritoneal Dialysis Solution) ขนาด 5 ลิตร (2 ถุง)
11-06-2561
2066
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
11-06-2561
2067
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
11-06-2561
2068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
11-06-2561
2069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
11-06-2561
2070
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
11-06-2561
2071
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 24 รายการ
11-06-2561
2072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อUmonium ๓๘ Microjet (๕๐๐ ml./ขวด) จำนวน ๑๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2561
2073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
08-06-2561
2074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย US Probe จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-06-2561
2075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทารกชนิดดิจิตอล แบบทศนิยม ๓ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-06-2561
2076
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สแอทธีลีนออกไซด์ จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-06-2561
2077
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าเปิดหัวสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มีแผ่นรอง จำนวน ๓๕ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-06-2561
2078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2561
2079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
07-06-2561
2080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
07-06-2561
2081
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
07-06-2561
2082
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรม PMK เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับเครื่อง EDC เบิกได้จ่ายตรง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2561
2083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา CBC
07-06-2561
2084
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา CBC
07-06-2561
2085
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
06-06-2561
2086
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
06-06-2561
2087
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2561
2088
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2561
2089
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2561
2090
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2561
2091
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
05-06-2561
2092
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 34 รายการ
05-06-2561
2093
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
05-06-2561
2094
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-06-2561
2095
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ HARDDISK ความจุ ๙๐๐ GB ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๘ ลูก
04-06-2561
2096
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ของงานผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2561
2097
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ
01-06-2561
2098
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำหรับงานไตเทียม จำนวน ๓ รายการ
31-05-2561
2099
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
31-05-2561
2100
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2561
2101
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๑๑๐ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2561
2102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
30-05-2561
2103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน ๘๐ ใบ
30-05-2561
2104
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2561
2105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2561
2106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ให้สารละลายยาทางใต้ผิวหนังชนิดต่อเนื่อง (Syringe Driver) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2561
2107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสแตนเลส ปิด/เปิด ด้วยเท้า มีล้อเลื่อน ขนาด ๒๘x๓๘ เซนติเมตร จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2561
2108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน ขนาดความกว้าง 57 มิลลิเมตร ความยาว 25 เมตร จำนวน ๕๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2561
2109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อInfant Flow Sensor จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2561
2110
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
28-05-2561
2111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
28-05-2561
2112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด
25-05-2561
2113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาเป่าลมยางรูปกวางหลากสี จำนวน ๒๑ ชุด
25-05-2561
2114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือนิทาน จำนวน ๘๐ เล่ม
25-05-2561
2115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
25-05-2561
2116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV)ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2561
2117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ
24-05-2561
2118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD ๔ จำนวน ๓,๖๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-05-2561
2119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัหลอด LED Deep Blue T ๘ จำนวน ๑๘ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2561
2120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2561
2121
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อไปทำลายประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน ๔,๑๘๖ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2561
2122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สรถยนต์ LPG สำหรับรถราชการ จำนวน ๑ คัน
23-05-2561
2123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
23-05-2561
2124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสด UHT พร่อมมันเนย ขนาด ๑๘๐ ซีซี จำนวน ๑๒๐ โหล
23-05-2561
2125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
23-05-2561
2126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
23-05-2561
2127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
23-05-2561
2128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
23-05-2561
2129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23-05-2561
2130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
23-05-2561
2131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน รายการ
22-05-2561
2132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
22-05-2561
2133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
22-05-2561
2134
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ
22-05-2561
2135
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-05-2561
2136
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำคู่มือกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-05-2561
2137
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน บจ ๗๔๓๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-05-2561
2138
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-05-2561
2139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
21-05-2561
2140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
21-05-2561
2141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
21-05-2561
2142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
21-05-2561
2143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
21-05-2561
2144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
21-05-2561
2145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
21-05-2561
2146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลิบหนีบเส้นเลือด HEM-O-LOX-XL จำนวน ๑ กล่อง
21-05-2561
2147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
21-05-2561
2148
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
21-05-2561
2149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2561
2150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
18-05-2561
2151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
18-05-2561
2152
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างปรับปรุงล็อคขายของเดิมบริเวณข้างห้องงานกายอุปกรณ์เป็นห้องสำหรับให้ผู้พิการหัดเดิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2561
2153
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2561
2154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2561
2155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หัวกรอยูนิตทำฟันเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2561
2156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วน อก-เอว แบบ Pedicle screw จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-05-2561
2157
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-05-2561
2158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2561
2159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
15-05-2561
2160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๔ รายการ
15-05-2561
2161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพาน x ๑๔๙๐ LP BX ๕๗ จำนวน ๒ เส้น
15-05-2561
2162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
15-05-2561
2163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
15-05-2561
2164
ประกวดราคาซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
15-05-2561
2165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกยางบีบวัดความดันพร้อมวาล์ว จำนวน ๒๔ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2561
2166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTEGADERM ๑๖๕๗R จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
15-05-2561
2167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDefibrillation Electrode Skintact Easybeat DF-๒๘ N จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2561
2168
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ
15-05-2561
2169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
11-05-2561
2170
ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ
11-05-2561
2171
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
11-05-2561
2172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยเครื่องกลั่นน้ำระบบแม่เหล็ก จำนวน ๑ ตัว
11-05-2561
2173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นปะเก็นในเครื่องอบแห้ง จำนวน ๑ ชุด
11-05-2561
2174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
11-05-2561
2175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
11-05-2561
2176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
11-05-2561
2177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
11-05-2561
2178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
11-05-2561
2179
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2561
2180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ
10-05-2561
2181
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
10-05-2561
2182
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2561
2183
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างบันทึกข้อมูลผลงานส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2561
2184
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้ากรองแสงซับหลังผ้าม่านห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๓ จำนวน ๒ รายการ
10-05-2561
2185
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2561
2186
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อO๒ Sensor เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2561
2187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ
10-05-2561
2188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
10-05-2561
2189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2561
2190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-05-2561
2191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-05-2561
2192
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างติดตั้งวอลเปเปอร์ จำนวน ๔๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-05-2561
2193
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กบ ๕๗๒๖ นนทบุรี จำนวน ๑ คัน
08-05-2561
2194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2561
2195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2561
2196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2561
2197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2561
2198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
08-05-2561
2199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ
07-05-2561
2200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสแตนเลส ชนิดมีล้อเลื่อน ขนาด 38x48 ซม. จำนวน 7 ใบ
07-05-2561
2201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบบันทึกทางการพยาบาลระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก ชนิดมีสำเนาในตัว จำนวน 100 เล่ม
07-05-2561
2202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มโทรสารสำหรับเครื่องส่งแฟกซ์ จำนวน 12 ม้วน
07-05-2561
2203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
07-05-2561
2204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
07-05-2561
2205
ประกาศประกวดราคซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-05-2561
2206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทั่วไป (General Laboratory) จำนวน ๑๙๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-05-2561
2207
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-05-2561
2208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและพยาธิวิทยากายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07-05-2561
2209
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง VACUUM PUMP ขนาด ๕ HP จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-05-2561
2210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04-05-2561
2211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อFuji IX GP Extra Cap A๓ จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-05-2561
2212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ
04-05-2561
2213
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๔ หมวด จำนวน ๑๙๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-05-2561
2214
ร่างประกาศและร่างเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ
03-05-2561
2215
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
02-05-2561
2216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
02-05-2561
2217
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
01-05-2561
2218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-05-2561
2219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงตวงเลือด จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-05-2561
2220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2561
2221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สรถยนต์ LPG จำนวน 2 คัน
30-04-2561
2222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ จำนวน 15 คัน
30-04-2561
2223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์อาร์ตด้านกรอบฟ้า ขนาด 2.5x5 ซม. จำนวน ๓ รายการ
30-04-2561
2224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
30-04-2561
2225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
30-04-2561
2226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
30-04-2561
2227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
30-04-2561
2228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2561
2229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2561
2230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2561
2231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจหาปริมาณไวรัสเลือดทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๘๕ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2561
2232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อContra Angle จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2561
2233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBone Currette จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2561
2234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อVitrebond kit จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2561
2235
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อ ยา จำนวน ๑ รายการ
30-04-2561
2236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
27-04-2561
2237
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อไปทำลายประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๖๐๖.๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-04-2561
2238
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
26-04-2561
2239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV HBV/HCV)ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2240
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์ EKG จำนวน ๒๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2241
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อรองเท้าเปิดหัวสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มีแผ่นรอง จำนวน ๒๕ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTracheostomy Stainless Tube No.๘ จำนวน ๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดูดเสมหะและน้ำลายแบบติดผนัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2248
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2249
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2250
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2561
2252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
26-04-2561
2253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
26-04-2561
2254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย จนวน 1 รายการ
26-04-2561
2255
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
24-04-2561
2256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทำความสะอาดช่องปาก จำนวน 900 ชุด
24-04-2561
2257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSupper-Bite ASS จำนวน 5 กล่อง
24-04-2561
2258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2561
2259
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วน อก-เอว แบบ pedicle screw จำนวน ๕ รายการ
24-04-2561
2260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-04-2561
2261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
24-04-2561
2262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG จำนวน ๒๐๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ
23-04-2561
2264
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG ขนาด ๒๑๕ มม.x ๒๘๐ มม.จำนวน ๔๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ AED Pad,Weinmann Medicore Easy แบบ ๒ ขั้ว จำนวน ๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GREEN CARN BOWIE DICK TEST (๑๒๐ Test/กล่อง) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธี Multiplex Nested DNA PCR สำหรับเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน 2561 จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจหาปริมาณไวรัสเอดส์และการดื้อยาต้านไวรัสทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน 2561 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กค ๓๑๖๕ ตราด จำนวน ๑ คัน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2272
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2273
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED (สำหรับเครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง) จำนวน ๖ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gabarith ๑ DT-XX ๑ Transducer จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2561
2276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อเข่าเที่ยมแกนนอก
23-04-2561
2277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ
23-04-2561
2278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Multlink N Refrll
23-04-2561
2279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อAia motor (M4) 4 รู
23-04-2561
2280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
23-04-2561
2281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
20-04-2561
2282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น CD (50แผ่น/กล่อง) จำนวน 30 กล่อง
20-04-2561
2283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน 4 รายการ
20-04-2561
2284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน 4 รายการ
20-04-2561
2285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน 4 รายการ
20-04-2561
2286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561
2287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561
2288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่ ๓ ประตู ขนาด ๑๘๒x๗๐x๒๐๖ เซนติเมตร อุณหภูมิ ๒-๖ องศาเซลเซียส พร้อมระบบ Alarm และเซฟการ์ด จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561
2289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561
2290
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๓,๖๐๐ test ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-04-2561
2291
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทั่วไป(General Laboratory) จำนวน ๑๙๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-04-2561
2292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-04-2561
2293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ
19-04-2561
2294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพาน BX 120 จำนวน ๕ เส้น
19-04-2561
2295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561
2296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561
2297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561
2298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน ๓ กล่อง (๑ กล่องมี ๑๐ พับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-04-2561
2299
ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-วีเพาเวอร์ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร
19-04-2561
2300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ
19-04-2561
2301
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๕ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2302
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Local Anesthesia ยาชา ๓ % จำนวน ๑๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์อาร์ตด้านกรอบฟ้า ขนาด ๒.๕ x ๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าดิบฟอกขาว หน้า ๔๕ นิ้ว พิมพ์ชื่อ รพ.และ พ.ศ. จำนวน ๑,๐๐๐ หลาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย ECG/EKG Cable and lead-wires จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข ๕๒ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2312
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2561
2313
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและพยาธิวิทยากายวิภาค (Biomolecules and Pathology) จำนวน ๑๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-04-2561
2314
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง VACUUM PUMP ขนาด ๕ HP จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2561
2315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 27 รายการ
15-04-2561
2316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ
15-04-2561
2317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,500 ลิตร
11-04-2561
2318
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
10-04-2561
2319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
10-04-2561
2320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
10-04-2561
2321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
10-04-2561
2322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้สารอาหารทางสายยาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-04-2561
2323
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ CBC จำนวน ๕๒,๐๐๐ test
09-04-2561
2324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-04-2561
2325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
09-04-2561
2326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์ MRI ผู้ป่วย
09-04-2561
2327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกล่องไฟอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขนาด 1.20*2.40
09-04-2561
2328
ประกวดราคาซื้อเวชัณฑ์ ยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-04-2561
2329
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-04-2561
2330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
04-04-2561
2331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
04-04-2561
2332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
04-04-2561
2333
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชิด CD๔ จำนวน ๓,๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-04-2561
2334
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ แรงอัด ๑๘๐ กำลังประลัย จำนวน ๒๕ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2561
2335
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTouch Screen Display สัมผัส 4 จุด
03-04-2561
2336
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทีวีแบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว
03-04-2561
2337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
03-04-2561
2338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อผู้ป่วยแบบสายผูก
03-04-2561
2339
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์ MRI จำนวน ๑ ราย
02-04-2561
2340
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๔ หมวด จำนวน ๑๙๓ รายการ
02-04-2561
2341
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มใสปิดถาดถนอมอาหาร ขนาด ๔๕ ซม. x ๖๐๐ ซม. x ๙ ไมครอน
02-04-2561
2342
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-04-2561
2343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมผงสำหรับเด็กปกติ ขนาด ่๖๐๐ กรัม จำนวน ๙๖ กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2561
2344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมผงสำหรับเด็กมีปัญหาคลอดก่อนกำหนด ขนาด ๔๐๐ กรัม จำนวน ๕๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2561
2345
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-04-2561
2346
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ของงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-04-2561
2347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-03-2561
2348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
30-03-2561
2349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
30-03-2561
2350
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-03-2561
2351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๕ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๒๐๐ รีม
30-03-2561
2352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ปิดซองยา ขนาด ๘ x ๔.๘ ซม. (มีกรอบพิมพ์)
30-03-2561
2353
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-03-2561
2354
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจหาปริมาณไวรัสเอดส์และการดื้อยาต้านไวรัสทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-03-2561
2355
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธี Multiplex Nested DNA PCR สำหรับเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 5 ราย
30-03-2561
2356
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
30-03-2561
2357
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ปอนด์
30-03-2561
2358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
29-03-2561
2359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อINFINITI MP BASIC PROCE POUCH (สายน้ำ) จำนวน ๑๕ กล่อง
29-03-2561
2360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
29-03-2561
2361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
29-03-2561
2362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
29-03-2561
2363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
29-03-2561
2364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
29-03-2561
2365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
29-03-2561
2366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์จอ LED (Digital TV) ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2561
2367
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ของงานจัดซื้อ Gabarith ๑ DT-XX ๑ Transducer จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2561
2368
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วน อก-เอว แบบ Pedicle screw จำนวน ๕ รายการ
28-03-2561
2369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๖๐๐ ลิตร
28-03-2561
2370
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๖๐๐ ลิตร
28-03-2561
2371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๖๐๐ ลิตร
28-03-2561
2372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2561
2373
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นนอนแบบปรับระดับได้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2561
2374
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
28-03-2561
2375
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
28-03-2561
2376
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
28-03-2561
2377
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2561
2378
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อสาย SpO๒ finger sensor (Blue Probe) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2561
2379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2561
2380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2561
2381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจหาปริมาณไวรัสเลือดทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘๘ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2561
2382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2561
2383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
27-03-2561
2384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disrosable Probe Sensor จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2561
2385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้่ปรับเอนได้สำหรับผู้ป่วยทำเคมีบำบัด OPD Case จำนวน ๑ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจ
27-03-2561
2386
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2561
2387
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทะเบียนประวัติราชการ (ก.พ.๗) จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น
26-03-2561
2388
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 13 รายการ
26-03-2561
2389
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สรถยนต์ LPG สำหรับรถราชการ จำนวน ๒ คัน
26-03-2561
2390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงสำหรับรถราชการ จำนวน 16 คัน
26-03-2561
2391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาด 490x515x1,065 mm. จำนวน 2 ชุด
26-03-2561
2392
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
26-03-2561
2393
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
26-03-2561
2394
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทั่วไป (General Laboratory) จำนวน ๑๙๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26-03-2561
2395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ
23-03-2561
2396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ
23-03-2561
2397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยา