ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
# หัวข้อข่าว วันที่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-06-2563  new
2
ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-06-2563  new
3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบกรองอากาศพร้อมติดตั้งในห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ
05-06-2563  new
4
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-06-2563  new
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2563  new
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2563  new
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2563  new
8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ ตู้แช่ Fresh Frozen Plasma (FFP)
04-06-2563  new
9
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
04-06-2563  new
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
04-06-2563  new
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั่วไป (General laboratory) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2563  new
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๕๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-06-2563  new
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2563  new
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2563  new
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2563  new
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2563  new
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2563  new
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2563  new
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02-06-2563  new
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2563  new
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2563  new
22
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
01-06-2563  new
23
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ
01-06-2563  new
24
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทั่วไป (General Laboratory) จำนวน ๒๐๔ รายการ
01-06-2563  new
25
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
01-06-2563  new
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2563
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2563
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2563
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2563
30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจชนิดตัวลูก (central monitor) จำนวน ๒ เครื่อง
29-05-2563
31
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-05-2563
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2563
33
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
28-05-2563
34
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๙๗ รายการ
28-05-2563
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2563
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2563
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2563
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2563
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
26-05-2563
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-05-2563
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-05-2563
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-05-2563
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-05-2563
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22-05-2563
45
ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๒๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-05-2563
46
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
22-05-2563
47
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
22-05-2563
48
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
22-05-2563
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2563
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2563
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2563
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2563
53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ
21-05-2563
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2563
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุด Suction Pipeline พร้อมขวด จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2563
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2563
57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
21-05-2563
58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ
21-05-2563
59
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-05-2563
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อิเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
21-05-2563
61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
21-05-2563
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งของห้องทันตกรรม
20-05-2563
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-05-2563
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-05-2563
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตราด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-05-2563
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2563
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุด Suction Pipeline พร้อมขวด จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2563
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2563
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2563
70
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
19-05-2563
71
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๕๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-05-2563
72
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
19-05-2563
73
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
19-05-2563
74
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2563
75
ประกาศประกวดราคาซื้อ CBC จำนวน ๕๖,๐๐๐ Report ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-05-2563
76
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18-05-2563
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2563
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอุปกรณ์บริเวณบ่อสูบของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2563
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2563
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2563
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2563
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2563
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2563
84
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecule) จำนวน ๗ รายการ
15-05-2563
85
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู่เย็น Fresh Frozen Plasma (FFP) จำนวน ๑ ตู้
15-05-2563
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2563
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2563
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2563
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2563
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-05-2563
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
14-05-2563
92
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
14-05-2563
93
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๙๗ รายการ
14-05-2563
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2563
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2563
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2563
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2563
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2563
99
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Liquid oxygen medical จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ หน่วย
13-05-2563
100
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2563
101
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
13-05-2563
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-05-2563
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2563
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงตกตะกอน แบบมี Bucket จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2563
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้นที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด
08-05-2563
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2563
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2563
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2563
109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-05-2563
110
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-05-2563
111
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
08-05-2563
112
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
08-05-2563
113
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง
07-05-2563
114
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหร์อผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือนมกราคา พ.ศง ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
07-05-2563
115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
07-05-2563
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
05-05-2563
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือและระบบตรวจหาสารพันธุ์กรรมเชื้อ SARS-COV-๒ ด้วยหลักการ Realtime RT-PCR จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2563
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2563
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2563
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2563
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2563
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2563
123
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ
01-05-2563
124
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-05-2563
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Levofloxacin ๒๕๐ mg injection จำนวน ๕,๕๐๐ vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-05-2563
126
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ CBC จำนวน ๕๖,๐๐๐ Report ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-05-2563
127
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-05-2563
128
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-05-2563
129
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๕๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-05-2563
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-05-2563
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายโรงพยาบาลตราด จำนวน ๑ ป้าย
30-04-2563
132
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecule) จำนวน ๗ รายการ
30-04-2563
133
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทั่วไป (General Laboratory) จำนวน ๒๐๔ รายการ
30-04-2563
134
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
30-04-2563
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2563
136
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (NIBP) จำนวน ๒ เครื่อง
30-04-2563
137
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ
30-04-2563
138
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
30-04-2563
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2563
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2563
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2563
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2563
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-04-2563
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสมอง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-04-2563
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-04-2563
146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-04-2563
147
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องผนึกสายถุงเลือด จำนวน ๑ เครื่อง
29-04-2563
148
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน แบบมี Bucket จำนวน ๑ เครื่อง
29-04-2563
149
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
29-04-2563
150
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
29-04-2563
151
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ
29-04-2563
152
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
29-04-2563
153
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๙๗ รายการ
29-04-2563
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2563
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2563
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เดือน
28-04-2563
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2563
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2563
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2563
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2563
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2563
162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2563
163
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง
28-04-2563
164
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ
27-04-2563
165
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
27-04-2563
166
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ
27-04-2563
167
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
27-04-2563
168
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-04-2563
169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-04-2563
170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-04-2563
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-04-2563
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-04-2563
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ
27-04-2563
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-04-2563
175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-04-2563
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-04-2563
177
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ ขวด
23-04-2563
178
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๕๒๐ ชุด
23-04-2563
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2563
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
23-04-2563
181
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๒๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-04-2563
182
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อ CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST
22-04-2563
183
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อ CBC จำนวน ๕๖,๐๐๐ Report
22-04-2563
184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-04-2563
185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-04-2563
186
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
22-04-2563
187
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
22-04-2563
188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง
21-04-2563
189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2563
190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2563
191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2563
192
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ
21-04-2563
193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2563
194
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
21-04-2563
195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2563
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2563
197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2563
198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2563
199
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซในเลือด จำนวน ๓,๑๐๐ Tests
21-04-2563
200
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทั่วไป (General Laboratory) จำนวน ๒๐๔ รายการ
21-04-2563
201
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecule) จำนวน ๗ รายการ
21-04-2563
202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-04-2563
203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
20-04-2563
204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหลังคาเมทัลชีท
20-04-2563
205
ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-04-2563
206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
20-04-2563
207
เรื่องยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
20-04-2563
208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-04-2563
209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-04-2563
210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-04-2563
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-04-2563
212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-04-2563
213
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
20-04-2563
214
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ
20-04-2563
215
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
20-04-2563
216
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ
20-04-2563
217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2563
218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2563
219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2563
220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
17-04-2563
221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-04-2563
222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-04-2563
223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-04-2563
224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-04-2563
225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-04-2563
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-04-2563
227
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๑๖ รายการ
15-04-2563
228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-04-2563
229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-04-2563
230
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
14-04-2563
231
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
13-04-2563
232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ หลัง
13-04-2563
233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
13-04-2563
234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
13-04-2563
235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-04-2563
236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-04-2563
237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-04-2563
238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-04-2563
239
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๒๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-04-2563
240
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
10-04-2563
241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ
08-04-2563
242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
08-04-2563
243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
08-04-2563
244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
08-04-2563
245
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
08-04-2563
246
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
08-04-2563
247
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อถังออกซิเจนขนาด ๖ คิว จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-04-2563
248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
07-04-2563
249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
07-04-2563
250
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
07-04-2563
251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2563
252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9e-bidding)
03-04-2563
253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
03-04-2563
254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2563
255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2563
256
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-04-2563
257
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ
02-04-2563
258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น
01-04-2563
259
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
01-04-2563
260
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
01-04-2563
261
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
01-04-2563
262
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสมอง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-03-2563
263
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-03-2563
264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
31-03-2563
265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
31-03-2563
266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
31-03-2563
267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยากายวิภาค เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
31-03-2563
268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
31-03-2563
269
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-03-2563
270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-03-2563
271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHemocroma Plus Microcuvette (๒๐๐ pcs/p) จำนวน ๘๕ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-03-2563
272
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ CBC จำนวน ๕๖,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-03-2563
273
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๕๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-03-2563
274
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ
30-03-2563
275
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2563
276
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2563
277
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2563
278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2563
279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2563
280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2563
281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2563
282
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษจำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-03-2563
283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ
26-03-2563
284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) เดือนเมษายน ๒๕๖๓
26-03-2563
285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
26-03-2563
286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-03-2563
287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
26-03-2563
288
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ
25-03-2563
289
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๒๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-03-2563
290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563
291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563
292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563
293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563
294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563
295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563
296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563
297
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ ขวด ด้วยวิีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03-2563
298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-03-2563
299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
20-03-2563
300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสาย FIBER OPTIC จำนวน ๑ ชุด
20-03-2563
301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
20-03-2563
302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-03-2563
303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-03-2563
304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-03-2563
305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-03-2563
306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
19-03-2563
307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
19-03-2563
308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
19-03-2563
309
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-03-2563
310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-03-2563
311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2563
312
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-03-2563
313
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-03-2563
314
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-03-2563
315
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสมอง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-03-2563
316
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
17-03-2563
317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2563
318
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ
17-03-2563
319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2563
320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2563
321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่อุปกรณ์ EMS แบบกันน้ำ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2563
322
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ
16-03-2563
323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2563
324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2563
325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2563
326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2563
327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2563
328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
16-03-2563
329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
16-03-2563
330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
16-03-2563
331
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-03-2563
332
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด
12-03-2563
333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2563
334
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
12-03-2563
335
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
12-03-2563
336
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
12-03-2563
337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ หมวด จำนวน ๑๑๖ รายการจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2563
338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
12-03-2563
339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
12-03-2563
340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2563
341
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา Manidipine ๒๐ mg tablet (๑๐๐ tablet) จำนวน ๒,๗๐๐ กล่อง
10-03-2563
342
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
10-03-2563
343
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสมอง จำนวน ๑ ชุด
10-03-2563
344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
09-03-2563
345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-2563
346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-2563
347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
09-03-2563
348
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๒๒๔ รายการ
09-03-2563
349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-2563
350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-2563
351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-2563
352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือกุมภาพันธ์ จำนวน ๑ รายการ
05-03-2563
353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
05-03-2563
354
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-03-2563
355
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
05-03-2563
356
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการจัดซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด
05-03-2563
357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ร
05-03-2563
358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
05-03-2563
359
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
05-03-2563
360
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ
05-03-2563
361
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
04-03-2563
362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2563
363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2563
364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2563
365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2563
366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2563
367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
04-03-2563
368
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถเป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น
04-03-2563
369
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-03-2563
370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-03-2563
371
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
03-03-2563
372
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
03-03-2563
373
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
03-03-2563
374
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
03-03-2563
375
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
03-03-2563
376
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
03-03-2563
377
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
03-03-2563
378
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
03-03-2563
379
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-03-2563
380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
28-02-2563
381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-02-2563
382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
27-02-2563
383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-02-2563
384
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
27-02-2563
385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ MRI เดือน มิถุนายน ถึง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
27-02-2563
386
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-02-2563
387
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-02-2563
388
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
27-02-2563
389
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
27-02-2563
390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
393
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
394
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
399
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2563
407
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง
26-02-2563
408
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
26-02-2563
409
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ
26-02-2563
410
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
26-02-2563
411
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
26-02-2563
412
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
26-02-2563
413
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
26-02-2563
414
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
26-02-2563
415
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
26-02-2563
416
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
26-02-2563
417
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
26-02-2563
418
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
26-02-2563
419
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๑๖ รายการ
26-02-2563
420
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
25-02-2563
421
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง
24-02-2563
422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-02-2563
423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-02-2563
424
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-02-2563
425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓๗ รายการ
24-02-2563
426
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสมอง จำนวน ๑ ชุด
24-02-2563
427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
24-02-2563
428
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-02-2563
429
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
24-02-2563
430
เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาบริการตรวจ MRI ขนาด ๑.๕ เทสล่าร์ จำนวน ๗๑ รายการ
21-02-2563
431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-02-2563
432
เรื่อง ราคากลางอาคารจอดรถ
21-02-2563
433
เรื่อง TOR อาคารจอดรถ
21-02-2563
434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-02-2563
435
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
21-02-2563
436
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
21-02-2563
437
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-02-2563
438
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ
21-02-2563
439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุ ๗๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
21-02-2563
440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
21-02-2563
441
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
21-02-2563
442
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
21-02-2563
443
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-02-2563
444
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
20-02-2563
445
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
20-02-2563
446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๓ รายการ
20-02-2563
447
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมโรงพยาบาลตราด TRADHMS จำนวน ๑๒ เดือน
20-02-2563
448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
449
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
451
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
454
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-02-2563
455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
456
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2563
459
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
19-02-2563
460
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ
19-02-2563
461
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
19-02-2563
462
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
19-02-2563
463
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
19-02-2563
464
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๒๒๔ รายการ
18-02-2563
465
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อHemocroma Plus Microcuvette (๒๐๐ pcs/p) จำนวน ๘๕ Pack
18-02-2563
466
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-02-2563
467
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ
17-02-2563
468
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
17-02-2563
469
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ
17-02-2563
470
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ
17-02-2563
471
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
17-02-2563
472
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
17-02-2563
473
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
17-02-2563
474
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
17-02-2563
475
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
17-02-2563
476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ
17-02-2563
477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
17-02-2563
478
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ร
17-02-2563
479
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
17-02-2563
480
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
17-02-2563
481
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ รายการ
17-02-2563
482
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ
17-02-2563
483
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
17-02-2563
484
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
17-02-2563
485
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-02-2563
486
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
17-02-2563
487
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๑๘ รายการ
14-02-2563
488
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-2563
489
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
13-02-2563
490
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
13-02-2563
491
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน ๑ กล้อง
13-02-2563
492
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระด฿กบางส่วน (THR HYBRID) จำนวน ๑๕ ชุด
13-02-2563
493
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-02-2563
494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
13-02-2563
495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-02-2563
496
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
11-02-2563
497
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
07-02-2563
498
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2563
499
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
07-02-2563
500
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
06-02-2563
501
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
06-02-2563
502
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
06-02-2563
503
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล้กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ เครื่อง
06-02-2563
504
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-02-2563
505
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-02-2563
506
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-02-2563
507
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-02-2563
508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-02-2563
509
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
06-02-2563
510
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
06-02-2563
511
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
06-02-2563
512
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๔ รายการ
06-02-2563
513
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
06-02-2563
514
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
05-02-2563
515
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
05-02-2563
516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-02-2563
517
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ
04-02-2563
518
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
04-02-2563
519
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
04-02-2563
520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-02-2563
521
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-02-2563
522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-02-2563
523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-02-2563
524
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-02-2563
525
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-02-2563
526
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
04-02-2563
527
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
04-02-2563
528
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2563
529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรอกมะเร็งปาดมดลูกชนิดตรวจเซลล์ แบบพิเศษ
03-02-2563
530
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
03-02-2563
531
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ
03-02-2563
532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2563
533
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2563
534
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
03-02-2563
535
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2563
536
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2563
537
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
31-01-2563
538
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
29-01-2563
539
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มดูด dispensor จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2563
540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟตั้งพื้นสำหรับเย็บแผล จำนวน ๑ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2563
541
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
29-01-2563
542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและจัดการขยะอันตราย โรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-01-2563
543
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-01-2563
544
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดตั้งพื้น จำนวน ๒ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-01-2563
545
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
28-01-2563
546
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
28-01-2563
547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563
548
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563
549
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2563
550
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟส่องตรวจภายใน จำนวน ๑ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
552
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-01-2563
553
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ
24-01-2563
554
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
24-01-2563
555
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
24-01-2563
556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าเลือด จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2563
564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
24-01-2563
565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2563
566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2563
567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2563
568
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
23-01-2563
569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2563
570
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI จำนวน ๕๗ รายการ
23-01-2563
571
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
23-01-2563
572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) เดือนมกราคม ๒๕๖๓
22-01-2563
573
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจแลป จำนวน ๑ รายการ
22-01-2563
574
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
21-01-2563
575
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหนังสือประเมินระดับสติปัญญาสำหรับเด็ก (Wechaler Intelligence Scale for Children-Fifth) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-2563
576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-2563
577
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-2563
578
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ
16-01-2563
579
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสารกรองและ RO membrane เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO
16-01-2563
580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2563
581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2563
582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2563
583
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2563
584
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2563
585
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
16-01-2563
586
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ รายการ
16-01-2563
587
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
16-01-2563
588
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
16-01-2563
589
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ
16-01-2563
590
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2563
591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2563
592
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2563
593
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2563
594
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๖ รายการ
15-01-2563
595
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
15-01-2563
596
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
15-01-2563
597
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
15-01-2563
598
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
15-01-2563
599
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๒๑ รายการ
15-01-2563
600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2563
601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2563
602
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2563
603
ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
14-01-2563
604
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2563
605
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
14-01-2563
606
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
14-01-2563
607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
10-01-2563
608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
10-01-2563
609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-2563
610
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-01-2563
611
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-01-2563
612
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๓๔ รายการ
09-01-2563
613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
614
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
617
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
620
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเผาไร้เชื้อ (Bacti-Cinerator Sterilizer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
621
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
08-01-2563
622
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสอบเทียบน้ำหนักมาตรฐาน ๕ กิโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2563
623
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหู ตา (Oto Ophthalmoscope) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
624
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริด (hematocrit) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
625
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
626
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
06-01-2563
627
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
628
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-01-2563
629
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
06-01-2563
630
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
06-01-2563
631
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-01-2563
632
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน ๑ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-01-2563
633
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุ ๗๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-01-2563
634
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
635
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
636
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
637
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
638
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
639
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-01-2563
641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสอบเทียบน้ำหนักมาตรฐาน ๕ กิโล จำนวน ๑ เครื่อง
03-01-2563
642
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
03-01-2563
643
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
03-01-2563
644
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ
03-01-2563
645
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
03-01-2563
646
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
03-01-2563
647
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
03-01-2563
648
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง
02-01-2563
649
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
02-01-2563
650
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียง (Bedside Cabinet) จำนวน ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
651
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ
27-12-2562
652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
653
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
655
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
656
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
27-12-2562
657
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-12-2562
658
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ
26-12-2562
659
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-2562
660
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยะติดเชื้อ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-2562
661
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
24-12-2562
662
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
24-12-2562
663
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
23-12-2562
664
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูกบางส่วน (THR HYBRID) จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-12-2562
665
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
668
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
20-12-2562
669
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
20-12-2562
670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
671
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
673
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
674
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2562
677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
20-12-2562
678
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
19-12-2562
679
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน ๑ กล้อง
19-12-2562
680
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-12-2562
681
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือผู้รับการบำบัด จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2562
682
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำDoctor Order จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2562
683
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาServer Database ระบบงานโรงพยาบาลตราด จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2562
684
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
686
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุขนาด ๗๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
18-12-2562
687
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดฝอยติดเชื้อและจัดการขยะอันตราย โรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18-12-2562
688
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
18-12-2562
689
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
690
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
691
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-2562
692
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2562
693
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2562
694
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2562
695
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-12-2562
696
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
17-12-2562
697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-12-2562
698
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
17-12-2562
699
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
17-12-2562
700
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
17-12-2562
701
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
17-12-2562
702
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ
17-12-2562
703
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
17-12-2562
704
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ
17-12-2562
705
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ
17-12-2562
706
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ
17-12-2562
707
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-12-2562
708
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารอุบัติเหตุ เครื่องที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-12-2562
709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑื ยา Potassium citrate + Sodium citrate tablet (๑๐๐ tablet) จำนวน ๒,๘๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)
16-12-2562
710
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๑๒ รายการ
13-12-2562
711
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
13-12-2562
712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2562
713
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2562
714
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2562
715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2562
716
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงโซฟาญาติผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-12-2562
717
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11-12-2562
718
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11-12-2562
719
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11-12-2562
720
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11-12-2562
721
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
11-12-2562
722
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
11-12-2562
723
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุ ๗๕๐ ลิตร
09-12-2562
724
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก
09-12-2562
725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-12-2562
726
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูกบางส่วน (THR HYBRID) จำนวน ๑๕ ชุด
09-12-2562
727
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบ โลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยิวีธีเจาะจง
09-12-2562
728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2562
734
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2562
735
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2562
736
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
04-12-2562
737
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ
04-12-2562
738
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
04-12-2562
739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-12-2562
740
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
04-12-2562
741
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
04-12-2562
742
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
04-12-2562
743
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
04-12-2562
744
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ รายการ
04-12-2562
745
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-12-2562
746
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2562
747
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
02-12-2562
748
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
02-12-2562
749
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๑๒ รายการ
29-11-2562
750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2562
751
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
29-11-2562
752
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2562
753
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยิวีธีเจาะจง
27-11-2562
754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงโซฟาญาติผู้ป่วย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-11-2562
755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
21-11-2562
756
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
21-11-2562
757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-11-2562
758
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
20-11-2562
759
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
20-11-2562
760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-11-2562
761
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
20-11-2562
762
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
19-11-2562
763
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-11-2562
764
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-11-2562
765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-11-2562
766
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-11-2562
767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2562
768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2562
769
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2562
770
TORขยะติดเชื้อ+ขยะอันตราย
15-11-2562
771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2562
772
ราคากลางจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ+ขยะอันตราย
15-11-2562
773
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2562
774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2562
775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2562
776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2562
777
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ
13-11-2562
778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
13-11-2562
779
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-11-2562
780
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเดือนพฤสจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2562
781
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2562
782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2562
783
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2562
784
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2562
785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
11-11-2562
786
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-11-2562
787
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-11-2562
788
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-11-2562
789
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Potassium citrate + Sodium citrate tablet (๑๐๐ tablet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-11-2562
790
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก (Hi flex) จำนวน ๔๐ ชุด
11-11-2562
791
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2562
792
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2562
793
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ
08-11-2562
794
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๐๕ รายการ
08-11-2562
795
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
08-11-2562
796
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
08-11-2562
797
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ
08-11-2562
798
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนระกอบของโลหิตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2562
799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2562
800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2562
801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบชั่งพร้อมรถเข็นหรือเตียงนอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-11-2562
802
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
05-11-2562
803
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
05-11-2562
804
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑ รายการ
05-11-2562
805
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
05-11-2562
806
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2562
807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2562
808
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
04-11-2562
809
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ MRI จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2562
810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
31-10-2562
811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
31-10-2562
812
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
31-10-2562
813
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
31-10-2562
814
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2562
815
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Potassium citrate + Sodium citrate tablet (๑๐๐ tablet) จำนวน ๒,๘๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2562
816
30-10-2562
817
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-10-2562
818
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทัตกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-10-2562
819
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ
29-10-2562
820
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2562
821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
29-10-2562
822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
29-10-2562
823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
29-10-2562
824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ
29-10-2562
825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ จำนวน ๓ รายการ
29-10-2562
826
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2562
827
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
28-10-2562
828
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ
28-10-2562
829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
28-10-2562
830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-10-2562
831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-10-2562
832
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-10-2562
833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
25-10-2562
834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-10-2562
835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-10-2562
836
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารสนับสนุนบริการ ยี่ห้อไพโอเนียร์ จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2562
837
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2562
838
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารพักแพทย์ (แฟลต๘) ยี่ห้อไพโอเนียร์ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2562
839
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2562
840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ จำนวน ๒ รายการ
25-10-2562
841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ จำนวน ๔ รายการ
25-10-2562
842
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลตราด
25-10-2562
843
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-10-2562
844
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
24-10-2562
845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
24-10-2562
846
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
24-10-2562
847
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
24-10-2562
848
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่งหมายเลขทะเบียน นข 364 ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-10-2562
849
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
24-10-2562
850
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
22-10-2562
851
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21-10-2562
852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องส่องตรวจหลอดลม (Laryngoscope) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2562
853
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-10-2562
854
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ
17-10-2562
855
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-10-2562
856
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๖๗ รายการ
17-10-2562
857
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-10-2562
858
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-10-2562
859
ยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-10-2562
860
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
15-10-2562
861
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
11-10-2562
862
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2562
863
ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-10-2562
864
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
11-10-2562
865
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปริ๊นสลิป (ไม่มีสำเนา) ขนาด ๗๕ x ๗๕ มม. จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน
11-10-2562
866
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนคุลาคม ๒๕๖๒ โดยิวีธีเจาะจง
11-10-2562
867
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2562
868
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนกันยายน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2562
869
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
11-10-2562
870
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ เครื่อง
10-10-2562
871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
10-10-2562
872
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
10-10-2562
873
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๒๐ แพ็ค
10-10-2562
874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
10-10-2562
875
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก จำนวน ๑ เครื่อง
09-10-2562
876
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
09-10-2562
877
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09-10-2562
878
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
09-10-2562
879
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-10-2562
880
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
07-10-2562
881
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-10-2562
882
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-10-2562
883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
04-10-2562
884
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัยกรรมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2562
885
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง
03-10-2562
886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2562
887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-10-2562
888
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสาย LAN ๖ จุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2562
889
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2562
890
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
01-10-2562
891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-10-2562
892
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ
01-10-2562
893
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเจาะจง
30-09-2562
894
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ
30-09-2562
895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค สำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๔๐ รายการ
30-09-2562
896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-09-2562
897
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
27-09-2562
898
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
27-09-2562
899
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ รับ- ส่ง อายุรแพทย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2562
900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
26-09-2562
901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
26-09-2562
902
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26-09-2562
903
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26-09-2562
904
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
26-09-2562
905
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
26-09-2562
906
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2562
907
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2562
908
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2562
909
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
25-09-2562
910
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินู้ป่วยนอก ขนาด ๗นิ้วx๘นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2562
911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดกระบอกฉีดยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2562
912
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่องจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๒๖๔ รายการ
24-09-2562
913
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข 364 ตราด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2562
914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
23-09-2562
915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ
23-09-2562
916
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ
23-09-2562
917
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕๒ รายการ
23-09-2562
918
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ
23-09-2562
919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนอก-เอว แบบ Pedicle screw จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-09-2562
920
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่๑)
20-09-2562
921
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2562
922
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2562
923
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุ ๗๕๐ ลิตร
20-09-2562
924
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดกระบอกฉีดยา จำนวน ๑ เครื่อง
20-09-2562
925
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2562
926
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๑๒๒ รายการ
19-09-2562
927
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
19-09-2562
928
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
18-09-2562
929
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-09-2562
930
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ยี่ห้อ TAKEUCHI จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2562
931
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
17-09-2562
932
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
16-09-2562
933
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ
16-09-2562
934
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
16-09-2562
935
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
16-09-2562
936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-09-2562
937
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-09-2562
938
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาศบรุ๊ฟ จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น
13-09-2562
939
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
13-09-2562
940
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๘๖ รายการ
13-09-2562
941
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ
13-09-2562
942
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
13-09-2562
943
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Doctor Order จำนวน ๓๐๕ เล่ม (เล่มขนาด A๔ ๑ เล่ม/๕๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ
13-09-2562
945
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจเป็นห้องเลเซอร์ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
946
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
13-09-2562
947
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
13-09-2562
948
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๒ รายการ
13-09-2562
949
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๘ รายการ
13-09-2562
950
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๘ รายการ
13-09-2562
951
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจโครโมโซมจากน้ำคร่ำ (Amniotic fluid) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
952
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมบริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
953
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๘๖ รายการจำนวน ๒ รายการ
13-09-2562
954
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตะแกรงใส่ของเครื่องอบไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
955
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2562
956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่บริการแพทย์แผนไทยบริเวณลานหน้าคลินิกแพทย์แผนไทย
12-09-2562
957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จำนวน ๘๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2562
958
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารเฉลิมมพระเกียรติ เครื่องที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2562
959
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2562
960
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Small Air Drill จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2562
961
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE รุ่น LOGIO V๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2562
962
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเตรียมยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2562
963
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฉากกั้น PVC ๒ ชุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2562
964
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2562
965
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโรลอัพ ขนาด ๘๕ x ๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2562
966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทัตกรรม จำนวน 1 รายการ
09-09-2562
967
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
09-09-2562
968
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-09-2562
969
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-09-2562
970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารหนืด (visoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง
09-09-2562
971
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-09-2562
972
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-09-2562
973
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นการแพทย์สแตนเลสอเนกประสงค์ (Anesthetic cart) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
974
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยิวีธีเจาะจง
06-09-2562
975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CBC จำนวน ๕๒,๐๐๐ รายงานการทดสอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-09-2562
976
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ แผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) แบบรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-09-2562
977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพลาร์ จำนวน ๑ เครื่อง
06-09-2562
978
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนเดี่ยว ๒ ชั้น ยาว ๑๗.๖ ม. จำนวน ๑,๓๘๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
979
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอก จำนวน ๖๖๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
980
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ HEPA ๒ แผ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
981
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อดูดน้ำหัวกระโหลกรั่วจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2562
982
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
06-09-2562
983
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
06-09-2562
984
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
06-09-2562
985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
986
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
987
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
05-09-2562
988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ
05-09-2562
989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ
05-09-2562
990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
05-09-2562
991
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔๑ รายการ
05-09-2562
992
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นนั่งไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
993
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-09-2562
994
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
995
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มประวัติผูป่วยในสีฟ้า ความหนา ๒๓๐ แกรม จำนวน ๑๘,๐๐๐ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
996
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพิ่มเติมจากที่เคยประมาณการไว้ จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2562
997
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑,๖๒๐ ถุง/๒.๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2562
998
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
03-09-2562
999
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2562
1000
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ทีม ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2562
1001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายผูกข้อมือคนไข้ผู้ใหญ่ จำนวน ๔,๙๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
1002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
1003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
1004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
1005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายคล้องสำหรับล็อคกล่อง CPR BOX Size ๓.๖ x ๒๐๐ mm. บรรจุ ๑๐๐ เส้น/ถุง (เคเบิ้ลไทร์ ขนาด ๘ นิ้ว) จำนวน ๘๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2562
1006
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดกระบอกฉีดยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2562
1007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
1008
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
1009
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๒ รายการ
30-08-2562
1010
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
30-08-2562
1011
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ
30-08-2562
1012
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
30-08-2562
1013
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
1014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
1015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
30-08-2562
1016
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08-2562
1017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2562
1018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษA๕ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2562
1019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
30-08-2562
1020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กราง จำนวน ๓๐ อัน
30-08-2562
1021
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-08-2562
1022
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบแก๊ส ขนาด ๖๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-08-2562
1023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ ขวด) จำนวน ๔๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2562
1024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2562
1025
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๙ รายการ
27-08-2562
1026
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
27-08-2562
1027
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายางชมพู-ฟ้า (๑ม้วน/๔๐หลา) จำนวน ๒๐ ม้วน
27-08-2562
1028
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
27-08-2562
1029
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโคมไฟผ่าตัด ยี่ห้อ SIMEON จำนวน ๑ เครื่อง
26-08-2562
1030
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26-08-2562
1031
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-08-2562
1032
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-08-2562
1033
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ DX-๓๔๔๐ จำนวน ๓๐ กล่อง
26-08-2562
1034
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-08-2562
1035
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ
22-08-2562
1036
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-08-2562
1037
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-08-2562
1038
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
22-08-2562
1039
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูทางออกห้องตรวจโรคเบอร์ ๑ และเบอร์ ๑/๑
21-08-2562
1040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องให้อาหารทางสายยาง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2562
1041
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องดูดเสมหะแบบต่อเนื่อง (Sution Continuous) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2562
1042
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถเข็นสเตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2562
1043
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
20-08-2562
1044
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
20-08-2562
1045
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกหลังส่วน อก - เอว แบบ pedicle screw จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-08-2562
1046
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
19-08-2562
1047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องขูดหินปูน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562
1048
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562
1049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Oxygen Saturation) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562
1050
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่ง-ก๊าซในเลือด จำนวน ๓,๒๔๐ Tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2562
1051
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
19-08-2562
1052
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
19-08-2562
1053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
19-08-2562
1054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
19-08-2562
1055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
19-08-2562
1056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
19-08-2562
1057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ผู้ป่วยใน ขนาด ๙ นิ้ว X ๑๑ นิ้ว ๒ ชั้น จำนวน ๙ กล่อง ( ๑ กล่อง / ๑,๐๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2562
1058
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสาย LAN ๓๒ จุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2562
1059
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ๓ วัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2562
1060
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ
15-08-2562
1061
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
15-08-2562
1062
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-08-2562
1063
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ ยา Potassium citrate+Sodium citrate tablet จำนวน ๒,๘๐๐ กล่อง
14-08-2562
1064
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ ขนาด เอ๔ พิมพ์ ๔ สีกระดาษอาร์ตมัน ๑๐๕ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-08-2562
1065
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
14-08-2562
1066
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่ายพลาสติกผู้ป่วยสามัญ ขนาด 4.37x1.60 ม. จำนวน 24 ชุด
13-08-2562
1067
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
13-08-2562
1068
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-08-2562
1069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-08-2562
1070
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
13-08-2562
1071
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
13-08-2562
1072
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ Event จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2562
1073
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-08-2562
1074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
06-08-2562
1075
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ
06-08-2562
1076
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๙ รายการ
06-08-2562
1077
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
06-08-2562
1078
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2562
1079
ประกาศประกวดราคาซื้อ CBC จำนวน ๕๒,๐๐๐ รายงานการทดสอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-08-2562
1080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
05-08-2562
1081
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
05-08-2562
1082
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
05-08-2562
1083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๓ รายการ
02-08-2562
1084
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
02-08-2562
1085
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
02-08-2562
1086
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
02-08-2562
1087
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
02-08-2562
1088
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-08-2562
1089
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
01-08-2562
1090
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
1091
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
01-08-2562
1092
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
01-08-2562
1093
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดโลหะยึดดามโฏลหะกระดูกสันหลังส่วน อก-เอว แบบ Pedicle screw จำนวน ๕ รายการ
01-08-2562
1094
ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-08-2562
1095
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
1096
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-08-2562
1097
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
1098
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
1099
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือผู้รับการบำบัด จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-08-2562
1100
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างค้นหาและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยแบบสอบถาม จำนวน ๔,๘๐๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2562
1101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ
31-07-2562
1102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
31-07-2562
1103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
31-07-2562
1104
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพลาร์
31-07-2562
1105
ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) แบบรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-07-2562
1106
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
31-07-2562
1107
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๒๐ แพ็ค
31-07-2562
1108
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแมคเนติก ขนาด 220 โวลต์ จำนวน 3 ตัว
31-07-2562
1109
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2562
1110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2562
1111
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
31-07-2562
1112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดน้ำลายแรงดูดสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
1113
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง 9x11 นิ้ว 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง
30-07-2562
1114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
30-07-2562
1115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
30-07-2562
1116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
30-07-2562
1117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
30-07-2562
1118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ
30-07-2562
1119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
30-07-2562
1120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
30-07-2562
1121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๗ รายการ
30-07-2562
1122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ
30-07-2562
1123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
30-07-2562
1124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
1125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
1126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
1127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
1128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-07-2562
1129
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-07-2562
1130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
1131
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ CBC จำนวน ๕๒,๐๐๐ รายงานการทดสอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-07-2562
1132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบซ้อนทับ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-07-2562
1133
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาถังดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง
26-07-2562
1134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2562
1135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2562
1136
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
26-07-2562
1137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๑๗ รายการ
26-07-2562
1138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน ๔๑ รายการ
26-07-2562
1139
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ด้านพันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2562
1140
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารสกลมหาสังฆปริณายก เครื่องที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2562
1141
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง เครื่องที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2562
1142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
1143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
1144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
1145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
1146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
1147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ รายการ
24-07-2562
1148
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
24-07-2562
1149
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
24-07-2562
1150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
23-07-2562
1151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
23-07-2562
1152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ
22-07-2562
1153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
22-07-2562
1154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2562
1155
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถนอน เบอร์ ๑๕ จำนวน ๑ คัน
22-07-2562
1156
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อคลุมปฏิบัติงานให้บริการ จำนวน ๗๐ ตัว
22-07-2562
1157
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
22-07-2562
1158
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
22-07-2562
1159
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2562
1160
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2562
1161
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ สารหนืด (visoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2562
1162
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วน อก-เอว แบบ pedicle screw จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2562
1163
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
22-07-2562
1164
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ๑ วัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2562
1165
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างค้นหาคัดกรอง/ประเมินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน (ADL) ผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองตราด จำนวน ๑๔,๕๘๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-07-2562
1166
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
22-07-2562
1167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-07-2562
1168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
19-07-2562
1169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
19-07-2562
1170
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2562
1171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2562
1172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
15-07-2562
1173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-07-2562
1174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-07-2562
1175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้องใช้กัยเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (Peritoneal Dialysis Solution ขนาด ๕ ลิตร (๒ ถุง)
15-07-2562
1176
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
15-07-2562
1177
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
15-07-2562
1178
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ
15-07-2562
1179
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-07-2562
1180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Autoclave ยี่ห้อ Kokusan จำนวน ๑ เครื่อง
11-07-2562
1181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
11-07-2562
1182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ
11-07-2562
1183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
11-07-2562
1184
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
11-07-2562
1185
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มใสปิดถาดอาหาร ขนาด ๔๕ ซม.x ๖๐๐ม. x ๙ไมครอน จำนวน ๔๐ ม้วน
11-07-2562
1186
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉาย LCD ความสว่าง ๔,๒๐๐ lms. จำนวน ๑ เครื่อง
11-07-2562
1187
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวนประมาณ 4,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-07-2562
1188
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
11-07-2562
1189
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
10-07-2562
1190
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๖ รายการ
10-07-2562
1191
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์สี ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-07-2562
1192
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-07-2562
1193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-07-2562
1194
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑,๖๒๐ ถุง/๒.๕ กิโลกรัม
09-07-2562
1195
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อ CBC จำนวน ๕๒,๐๐๐ รายงานการทดสอบต่อปี
09-07-2562
1196
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด) จำนวน ๑ ตู้
09-07-2562
1197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-07-2562
1198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ
08-07-2562
1199
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) Paraneoplastic screening (Anti NMDA Panel) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-07-2562
1200
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) แบบรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-07-2562
1201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
05-07-2562
1202
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๒๐ แพ็ค
05-07-2562
1203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2562
1204
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารสกลมหาสังฆปริณายก ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2562
1205
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2562
1206
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2562
1207
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ
03-07-2562
1208
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-07-2562
1209
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ
02-07-2562
1210
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอก จำนวน ๗๐๐ กิโลกรัม
02-07-2562
1211
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด
02-07-2562
1212
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ โรงพยาบาลตราด
02-07-2562
1213
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
28-06-2562
1214
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๙ เครื่อง
28-06-2562
1215
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๙ รายการ
28-06-2562
1216
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานฟันเทียม จำนวน ๓ รายการ
28-06-2562
1217
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
28-06-2562
1218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะ
28-06-2562
1219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
28-06-2562
1220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
28-06-2562
1221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
28-06-2562
1222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-06-2562
1223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-06-2562
1224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-06-2562
1225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-06-2562
1226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-06-2562
1227
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) แบบรวมเข็มเจาะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ แผ่น
26-06-2562
1228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2562
1229
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง
26-06-2562
1230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26-06-2562
1231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26-06-2562
1232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2562
1233
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ด้านพันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2562
1234
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟ ระบบ LAN และสายสื่อสารห้อง SERVER จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2562
1235
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
26-06-2562
1236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
26-06-2562
1237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
26-06-2562
1238
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑,๖๒๐ ถุง/ ๒.๕๐ กิโลกรัม
25-06-2562
1239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-06-2562
1240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-06-2562
1241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
25-06-2562
1242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-06-2562
1243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-06-2562
1244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
25-06-2562
1245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-06-2562
1246
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-2562
1247
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-06-2562
1248
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-06-2562
1249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
24-06-2562
1250
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเดือนมิถุนายน 2562 จำนวนประมาณ ๓,๘๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-2562
1251
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
24-06-2562
1252
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
24-06-2562
1253
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
24-06-2562
1254
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๙๑๗๖ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2562
1255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เป็นอาคาร คลส. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สร้อยประมาณ ๒,๗๐๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-06-2562
1256
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ไขกระดูก (Bone marrow) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-06-2562
1257
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
20-06-2562
1258
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๘๕ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก
19-06-2562
1259
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
19-06-2562
1260
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ
19-06-2562
1261
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง
18-06-2562
1262
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า ๗ คิวบิก จำนวน ๑ ตู้
18-06-2562
1263
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก จำนวน ๓๐ แพ็ค
18-06-2562
1264
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-06-2562
1265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-06-2562
1266
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-06-2562
1267
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
18-06-2562
1268
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ เครื่อง ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-2562
1269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
13-06-2562
1270
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
13-06-2562
1271
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนเดี่ยว ๒ ชั้น จำนวน ๑,๕๐๐ ม้วน
13-06-2562
1272
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
13-06-2562
1273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคาร ๖๐ พรรษา มหาราชินี ยี่ห้อฟูจิเทค จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-06-2562
1274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-06-2562
1275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
12-06-2562
1276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
12-06-2562
1277
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
12-06-2562
1278
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
12-06-2562
1279
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2562
1280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันในท่อช่วยหายใจ CUFF PRESSURE จำนวน ๑ เครื่อง
11-06-2562
1281
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง
11-06-2562
1282
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
10-06-2562
1283
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
10-06-2562
1284
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ
10-06-2562
1285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562
1286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562
1287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2562
1288
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กข ๙๑๗๖ จำนวน ๔ เส้น
07-06-2562
1289
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
07-06-2562
1290
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2562
1291
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-06-2562
1292
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
05-06-2562
1293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
04-06-2562
1294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
04-06-2562
1295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
04-06-2562
1296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
04-06-2562
1297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
04-06-2562
1298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
04-06-2562
1299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 23 รายการ
04-06-2562
1300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ
04-06-2562
1301
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-06-2562
1302
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
04-06-2562
1303
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง ยี่ห้อไพโอเนียร์ จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2562
1304
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2562
1305
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2562
1306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
01-06-2562
1307
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
31-05-2562
1308
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ
31-05-2562
1309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
31-05-2562
1310
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
31-05-2562
1311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
30-05-2562
1312
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำใบรายงานการใช้เวชภัณฑ์ในการดมยาสลบ โรงพยาบาลตราด จำนวน ๑๐๐ เล่ม (เล่มขนาด A๔ ๑ เล่ม/๕๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2562
1313
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
29-05-2562
1314
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
29-05-2562
1315
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
29-05-2562
1316
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ d]jv'
29-05-2562
1317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Liquid oxygen medical จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ หน่วย
29-05-2562
1318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
28-05-2562
1319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
28-05-2562
1320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
28-05-2562
1321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
28-05-2562
1322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
28-05-2562
1323
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
28-05-2562
1324
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง มีที่พักแขน มีล้อเลื่อน จำนวน ๑๐ ตัว
28-05-2562
1325
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดใช้กับเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (Perition Dialysis Solution) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28-05-2562
1326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-05-2562
1327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ยี่โตชิบ้า จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-05-2562
1328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) จำนวน ๗ รายการ
28-05-2562
1329
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27-05-2562
1330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั่วไป (General Laboratory) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2562
1331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารสูติกรรม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-05-2562
1332
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
24-05-2562
1333
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ เครื่อง ๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2562
1334
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2562
1335
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2562
1336
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงกั้นระหว่างยูนิตทำฟัน จำนวน ๗ ชุด
24-05-2562
1337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด ยี่ห้อไพโอเนียร์ จำนวน ๓ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2562
1338
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
24-05-2562
1339
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
22-05-2562
1340
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ
22-05-2562
1341
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
22-05-2562
1342
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ
22-05-2562
1343
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่ จำนวน ๓,๕๐๐ เส้น
22-05-2562
1344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
22-05-2562
1345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
22-05-2562
1346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
22-05-2562
1347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
22-05-2562
1348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ
22-05-2562
1349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
22-05-2562
1350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
22-05-2562
1351
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ
22-05-2562
1352
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-05-2562
1353
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-05-2562
1354
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
21-05-2562
1355
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำ Doctor Order จำนวน ๗๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2562
1356
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-05-2562
1357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-05-2562
1358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-05-2562
1359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
16-05-2562
1360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-05-2562
1361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
16-05-2562
1362
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ รายการ
16-05-2562
1363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-05-2562
1364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-05-2562
1365
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
15-05-2562
1366
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวย์โปรตีน จำนวน ๓๐ กิโลกรัม
15-05-2562
1367
ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-05-2562
1368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-05-2562
1369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-05-2562
1370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-05-2562
1371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 3,800 กิโลกรัม
13-05-2562
1372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
13-05-2562
1373
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
13-05-2562
1374
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2562
1375
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๓๖๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-05-2562
1376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-05-2562
1377
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดใช้กับเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (Peritoneal Dialysis Solution) ขนาด ๕ ลิตร (๒ ถุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2562
1378
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๕๑๐ แพ็ค
13-05-2562
1379
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ
10-05-2562
1380
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ
10-05-2562
1381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-05-2562
1382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-05-2562
1383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
08-05-2562
1384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
08-05-2562
1385
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-05-2562
1386
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
08-05-2562
1387
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-05-2562
1388
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
07-05-2562
1389
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกน้ำมีหลอดดูด จำนวน ๘๐ ใบ
07-05-2562
1390
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ รายการ
07-05-2562
1391
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงซิปบรรจุอาหารเหลวทางสายยาง จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง
07-05-2562
1392
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
07-05-2562
1393
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑ นิ้ว ๑/๔ ๓๕๐ วัตต์ แรงดันคงที่ (ทรงเหลี่ยม) จำนวน ๑ รายการ
03-05-2562
1394
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑ นิ้ว ๑/๔ ๓๕๐ วัตต์ แรงดันคงที่ (ทรงกลม) จำนวน ๑ เครื่อง
03-05-2562
1395
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-05-2562
1396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและการตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2562
1397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
03-05-2562
1398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2562
1399
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
02-05-2562
1400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
02-05-2562
1401
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
02-05-2562
1402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
01-05-2562
1403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๔๘๐ ชุด
30-04-2562
1404
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2562
1405
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-04-2562
1406
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ
26-04-2562
1407
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๐๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-04-2562
1408
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
25-04-2562
1409
ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2562
1410
ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2562
1411
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2562
1412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
24-04-2562
1413
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
24-04-2562
1414
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-04-2562
1415
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-04-2562
1416
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
22-04-2562
1417
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
22-04-2562
1418
ประกาศประกวดราคาจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-04-2562
1419
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
19-04-2562
1420
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ
19-04-2562
1421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
18-04-2562
1422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
18-04-2562
1423
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝ่าเท้าเทียม SACH FOOT จำนวน ๖ ข้าง
18-04-2562
1424
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-04-2562
1425
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
18-04-2562
1426
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กข ๙๑๗๖ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-04-2562
1427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
17-04-2562
1428
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อRam ๓๒ GB จำนวน ๒ แถว
17-04-2562
1429
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
17-04-2562
1430
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๗๕ แพ็ค
17-04-2562
1431
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
17-04-2562
1432
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติสำหรับสอน (AED Training) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2562
1433
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพเครื่องซักผ้าขนาด ๒๒๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
11-04-2562
1434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ
11-04-2562
1435
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED ชนิดกลม ขนาด ๑๘ วัตต์ จำนวน ๑๒๖ หลอด
11-04-2562
1436
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
10-04-2562
1437
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล (Biomolecules) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-04-2562
1438
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-04-2562
1439
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-04-2562
1440
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ซ์้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๔ รายการ
09-04-2562
1441
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST
09-04-2562
1442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
05-04-2562
1443
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05-04-2562
1444
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง
05-04-2562
1445
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๐๒ ตารางเมตร
04-04-2562
1446
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) จำนวน ๗ รายการ
04-04-2562
1447
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง
04-04-2562
1448
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ
04-04-2562
1449
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างค่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน ๒๐๒ รายการ
03-04-2562
1450
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2562
1451
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-04-2562
1452
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-04-2562
1453
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย
02-04-2562
1454
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-04-2562
1455
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาซักผ้าขจัดคราบ ชนาด ๓๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง
01-04-2562
1456
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (A-Scan ระบบ lmmersionshell ระบบ contact) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-04-2562
1457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและการตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2562
1458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2562
1459
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและการตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพิ่มเติมจากที่เคยประมาณการไว้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2562
1460
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ
29-03-2562
1461
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
1462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพิ่มเติมจากที่เคยประมาณการไว้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
1463
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Special Pathology Test) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
1464
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
28-03-2562
1465
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
1466
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-03-2562
1467
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ
27-03-2562
1468
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-03-2562
1469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
27-03-2562
1470
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหูและตา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2562
1471
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2562
1472
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อสารหนืด (viscoelastic) จำนวน ๓๘๐ กล่อง
26-03-2562
1473
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๔๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-03-2562
1474
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวย์โปรตีน จำนวน ๓๐ กิโลกรัม
26-03-2562
1475
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
26-03-2562
1476
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-03-2562
1477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
25-03-2562
1478
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
1479
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
1480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
1481
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
1482
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
1483
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-03-2562
1484
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร ชนิดมีขาเหยียบ จำนวน ๘ ใบ
25-03-2562
1485
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
25-03-2562
1486
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลชั่นทากันยุงชนิดซอง (๑กล่อง/๕๗๖ ซอง) จำนวน ๒๗ กล่อง
25-03-2562
1487
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย บรรจุ ๒๕ กก. จำนวน ๑๕ ถัง
25-03-2562
1488
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
22-03-2562
1489
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-03-2562
1490
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ชุดแผ่นทดสอบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-03-2562
1491
ประกาศราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-03-2562
1492
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
22-03-2562
1493
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ
22-03-2562
1494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
1495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
21-03-2562
1496
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
1497
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน ๑ กล้อง
21-03-2562
1498
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-03-2562
1499
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
1500
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
1501
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
1502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและการตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2562
1503
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
20-03-2562
1504
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-03-2562
1505
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
20-03-2562
1506
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
20-03-2562
1507
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
19-03-2562
1508
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดึงคอ-ดึงหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-03-2562
1509
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
19-03-2562
1510
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
19-03-2562
1511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๘ รายการ
18-03-2562
1512
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-03-2562
1513
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์คลุมผ่าตัดแขนยาวรัดข้อ ขนาด XL จำนวน ๑๘๐ ชุด
18-03-2562
1514
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
15-03-2562
1515
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2562
1516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
15-03-2562
1517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection จำนวน 7,200 ขวด
15-03-2562
1518
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัดบริเวณชั้น ๑,ชั้น ๒ และชั้น ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-03-2562
1519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-03-2562
1520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
15-03-2562
1521
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒๗ รายการ
15-03-2562
1522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ
15-03-2562
1523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
15-03-2562
1524
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าเลือด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2562
1525
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2562
1526
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ
14-03-2562
1527
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน ๔๘๐ ชุด
14-03-2562
1528
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโฟมปั๊มเท้า จำนวน ๑ รายการ
14-03-2562
1529
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Special Pathology Test) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-03-2562
1530
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ตัวที่ ๒ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-03-2562
1531
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ เวชภัณฑ์ ยา จำนวน 4 รายการ
14-03-2562
1532
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
14-03-2562
1533
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-03-2562
1534
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
12-03-2562
1535
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม รายสี่เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2562
1536
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร (๑ แพ็ค/๖ขวด) จำนวน ๔๗๕ แพ็ค
12-03-2562
1537
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
12-03-2562
1538
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอก จำนวน ๗๐๐ กิโลกรัม
12-03-2562
1539
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
12-03-2562
1540
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
12-03-2562
1541
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2562
1542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2562
1543
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
11-03-2562
1544
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง
11-03-2562
1545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
08-03-2562
1546
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
07-03-2562
1547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
07-03-2562
1548
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
07-03-2562
1549
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
07-03-2562
1550
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ
07-03-2562
1551
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ
07-03-2562
1552
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์พิมพ์วันหมดอายุของเครื่องมือทันตกรรม (PB๒-๒๓๐ "ทันตกรรม") จำนวน ๒๐๐ ม้วน
07-03-2562
1553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ
07-03-2562
1554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ
07-03-2562
1555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
07-03-2562
1556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ
07-03-2562
1557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ
07-03-2562
1558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
07-03-2562
1559
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างรื้อถอน - ย้ายเสาไฟฟ้า โดยใช้รถเครน บริเวณด้านหลังอาคารพักเจ้าหน้าที่ (แฟลต 1) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-03-2562
1560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-03-2562
1561
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-03-2562
1562
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-03-2562
1563
ร่างประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-03-2562
1564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่น Hematocrit จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-03-2562
1565
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-03-2562
1566
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 250 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-03-2562
1567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
05-03-2562
1568
ยกเลิกประกาศผู้ชนะ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๘ รายการ
05-03-2562
1569
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-03-2562
1570
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
04-03-2562
1571
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
04-03-2562
1572
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายคล้องสกรีนโลโก้ รพ.ตราด พร้อมกรอบ จำนวน ๓๐๐ เส้น
04-03-2562
1573
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สี (Ribbon ๒๐๐/Roll) จำนวน ๓ กล่อง
04-03-2562
1574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2562
1575
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2562
1576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
01-03-2562
1577
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-2562
1578
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๐๖ ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
28-02-2562
1579
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-02-2562
1580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมฝ่าเท้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2562
1581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขนส่งเลือด จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2562
1582
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2562
1583
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2562
1584
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-02-2562
1585
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.๐๖ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต
28-02-2562
1586
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
28-02-2562
1587
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-02-2562
1588
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Freseniuz รุ่น ๔๐๐๘ B จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-02-2562
1589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1590
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒๒ KW. ๓๘๐ V. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1592
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1593
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1594
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-02-2562
1595
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและตรวจไขกระดูก (Biomolecules and Bone marrow) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-02-2562
1596
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-02-2562
1597
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
25-02-2562
1598
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ
25-02-2562
1599
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
25-02-2562
1600
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-02-2562
1601
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1602
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำปกแฟ้มบันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี ขนาด 16 x 23 เซนติเมตร จำนวน 8,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1603
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1604
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด (Syringe pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1605
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-02-2562
1606
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
22-02-2562
1607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
22-02-2562
1608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
21-02-2562
1609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์นา Piperacillin ๔g + Tazobactam ๕๐๐mg sterile powder for injection
20-02-2562
1610
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์บาร์โค้ด จำนวน ๕๔,๐๐๐ ดวง
20-02-2562
1611
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
20-02-2562
1612
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
20-02-2562
1613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-02-2562
1614
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่น CD-R (๕๐แผ่น/กล่อง) จำนวน ๕๐ กล่อง
20-02-2562
1615
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง จำนวน ๑ กล้อง
20-02-2562
1616
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวน ๒,๘๐๐ TEST
20-02-2562
1617
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดขวดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรีย ในกระแสเลือด จำนวน ๑๓,๘๐๐ หน่วย
20-02-2562
1618
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๔๘๔๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1620
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยา (Toxicology) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1621
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันช่องปากพร้อมเครื่องแปลงสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1622
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องศูนย์ติดตามการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ Philips รุ่น M๓๑๕๐A จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1623
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
20-02-2562
1624
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องประเมินฝ่าเท้า (Podobaroscope) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2562
1625
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
18-02-2562
1626
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ คัน รับ - ส่ง อายุรแพทย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2562
1627
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๘๔๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2562
1628
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ เครื่อง ๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2562
1629
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๖๔๗ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-02-2562
1630
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
15-02-2562
1631
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
15-02-2562
1632
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ บา Levoflooaccin ๒๕๐ mg injection จำนวน ๕,๗๐๐ vial
15-02-2562
1633
ประกาศประกวดราคาซื้อ Liquid Oxygen Medical จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ หน่วย
15-02-2562
1634
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
15-02-2562
1635
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อที่นอนฟองน้ำอัดหุ้มหนังเทียม ขนาดกว้าง ๙๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐๐ เซนติเมตร หนา ๓ นิ้ว จำนวน ๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2562
1636
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ
14-02-2562
1637
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-02-2562
1638
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
13-02-2562
1639
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๙ รายการ
13-02-2562
1640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
13-02-2562
1641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกซเรย์ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย นายช่วง สุขสวัสดิ์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-02-2562
1642
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 18 รายการ
13-02-2562
1643
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างตัวกรอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2562
1644
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดกระบอกฉีดยา (Syringe pump) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2562
1645
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องหูขณะตรวจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2562
1646
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
12-02-2562
1647
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ
12-02-2562
1648
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน SOLIDSTATE RELAY 220 VAC ๑ ตัว ของเครื่องอบแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2562
1649
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-02-2562
1650
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ
11-02-2562
1651
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
11-02-2562
1652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะจง
11-02-2562
1653
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อPower Supply Dell Optiplex ๗๙๐DT จำนวน ๑ ตัว
11-02-2562
1654
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
11-02-2562
1655
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ
11-02-2562
1656
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ
11-02-2562
1657
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-02-2562
1658
ประกาศประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ รายการ
11-02-2562
1659
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ MRI ขนาด ๑.๕ เทสล่าร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562
1660
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายางชมพู-ฟ้า (๑ ม้วน/๔๐ หลา) จำนวน ๑๐ ม้วน
08-02-2562
1661
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
08-02-2562
1662
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ
08-02-2562
1663
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
08-02-2562
1664
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๓๑๖๕ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562
1665
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมหัวกระโหลกดูดน้ำ จำนวน ๑๐ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562
1666
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถทัวร์พร้อมน้ำมันไป-กลับ ๑ คัน จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2562
1667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
07-02-2562
1668
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-02-2562
1669
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนชนิดเกร็ด ขนาด ๗๐-๗๕ %(๑ ถัง/ ๔๐กิโลกรัม) จำนวน ๖ ถัง
07-02-2562
1670
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินผู้ป่วยนอก ขนาด ๗ x ๘ นิ้ว ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ กล่อง (๑ กล่อง/๑,๐๐๐ ฉบับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2562
1671
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
06-02-2562
1672
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Liquid oxygen medical จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-02-2562
1673
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ เครื่อง ๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-02-2562
1674
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
01-02-2562
1675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ
01-02-2562
1676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
01-02-2562
1677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ
01-02-2562
1678
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
01-02-2562
1679
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
01-02-2562
1680
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
01-02-2562
1681
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-2562
1682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-2562
1683
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-2562
1684
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ส่องตรวจหลอดลม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562
1685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน ๗๐๐ กิโลกรัม
31-01-2562
1686
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu Bag) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562
1687
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
31-01-2562
1688
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุลและพยาธิวิทยากายวิภาค (Biomolecules and Pathology) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562
1689
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเตุ - หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2562
1690
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมโรงพยาบาลตราด TRADHMS จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-01-2562
1691
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหู (Otoscope) จำนวน ๑ เครื่อง
30-01-2562
1692
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นช่วยฝึกการฟื้นคืนชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-01-2562
1693
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะปัสสาวะ แบบดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ
30-01-2562
1694
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30-01-2562
1695
ประกาศราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-01-2562
1696
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
30-01-2562
1697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
29-01-2562
1698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
29-01-2562
1699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
29-01-2562
1700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
29-01-2562
1701
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562
1702
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562
1703
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
29-01-2562
1704
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สเอทธีลีน จำนวน ๔ ถัง
29-01-2562
1705
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-2562
1706
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
28-01-2562
1707
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบคุมค่ารักษาพยาบาล แบบกระดาษต่อเนื่อง ปรุข้าง (แบบบันทึกการใช้บริการของผู้ป่วย) จำนวน ๖๐ กล่อง
28-01-2562
1708
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมเพรสเซอร์คอปแลนด์ สกอร์ ZR๔๕KS-TFD จำนวน ๑ ลูก
28-01-2562
1709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดเฝือกพร้อมเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ รายการ
25-01-2562
1710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดแบบดิจิตอล มีหน่วยวัดระดับเลขทศนิยม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2562
1711
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2562
1712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
25-01-2562
1713
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2562
1714
ประกาศประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อาคารพักพยาบาล (แฟลต ๑)
25-01-2562
1715
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ RO รุ่น ๔-๖๐ (๒๒๐ V.) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-01-2562
1716
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
23-01-2562
1717
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.๐๖
23-01-2562
1718
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-01-2562
1719
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒
21-01-2562
1720
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพจรอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2562
1721
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2562
1722
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-2562
1723
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
18-01-2562
1724
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-2562
1725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนลมเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-2562
1726
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
17-01-2562
1727
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
17-01-2562
1728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
17-01-2562
1729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
17-01-2562
1730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ
17-01-2562
1731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
17-01-2562
1732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
17-01-2562
1733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
17-01-2562
1734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
17-01-2562
1735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
17-01-2562
1736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
17-01-2562
1737
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
16-01-2562
1738
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
16-01-2562
1739
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมโรงพยาบาลตราด TRADHMS ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2562
1740
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษา Server Database ระบบงานโรงพยาบาลตราด จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2562
1741
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-01-2562
1742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) ตามแผนจัดซื้อของโณงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2562
1743
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2562
1744
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
15-01-2562
1745
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
15-01-2562
1746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อO๒ Sensor for Avea ventilator จำนวน ๑ อัน
15-01-2562
1747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED จำนวน ๑ ชุด
15-01-2562
1748
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-2562
1749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
15-01-2562
1750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
14-01-2562
1751
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
14-01-2562
1752
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
14-01-2562
1753
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2562
1754
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2562
1755
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2562
1756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
14-01-2562
1757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
14-01-2562
1758
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจระดับ BILIRUBIN ในทารก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2562
1759
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2562
1760
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก จำนวน ๑ เครื่อง
14-01-2562
1761
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
11-01-2562
1762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
11-01-2562
1763
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
10-01-2562
1764
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๕๓๒ แพ็ค
10-01-2562
1765
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
10-01-2562
1766
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ
10-01-2562
1767
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-2562
1768
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๓ รายการ
09-01-2562
1769
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๒๘ รายการ
09-01-2562
1770
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
09-01-2562
1771
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
09-01-2562
1772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
08-01-2562
1773
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2562
1774
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
08-01-2562
1775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-2562
1776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๙ ถัง
07-01-2562
1777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
07-01-2562
1778
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรอฟันคุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-01-2562
1779
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
07-01-2562
1780
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
07-01-2562
1781
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-01-2562
1782
ประกาศจังหวัดตราด เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปีของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-01-2562
1783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1786
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1787
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
04-01-2562
1788
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-01-2562
1789
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๕๕ รายการ
03-01-2562
1790
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
02-01-2562
1791
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์อื่นๆ เคมีภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
02-01-2562
1792
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2562
02-01-2562
1793
ITA โรงพยาบาลตราด ปี ๒๕๖๒
02-01-2562
1794
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารคู่มือผู้รับการบำบัด สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1795
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1796
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1797
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
28-12-2561
1798
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
28-12-2561
1799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
28-12-2561
1800
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
28-12-2561
1801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1802
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดมูลฝอยอันตราย จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2561
1803
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายLead Wire (Set ๑๐ เส้น) จำนวน ๑ ชุด
25-12-2561
1804
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24-12-2561
1805
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561
1806
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561
1807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-2561
1808
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฉีดยาที่ปลายประสาทเพล็กซัส (Sono Tap Cannula ๒๒x๘๐mm.) จำนวน ๓๐ ชุด
20-12-2561
1809
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบสายยาง จำนวน ๑ เครื่อง
20-12-2561
1810
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1811
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1812
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1813
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1814
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1815
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2561
1816
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
19-12-2561
1817
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ของโรงพยาบาลตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
19-12-2561
1818
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง
19-12-2561
1819
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องปลดหัวเข็ม ขนาด ๕x๗ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ใบ
19-12-2561
1820
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๕๕ รายการ
14-12-2561
1821
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๐๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-12-2561
1822
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-12-2561
1823
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
13-12-2561
1824
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
13-12-2561
1825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
12-12-2561
1826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
12-12-2561
1827
ประกาศแผนจัดซื้อ liquid oxygen madical จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ หน่วย
12-12-2561
1828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกล ฯลฯ
12-12-2561
1829
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๖๐๗ แพ็ค
12-12-2561
1830
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๑๒๑๓ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2561
1831
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2561
1832
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-12-2561
1833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจอันโนมัติ (NIBP) จำนวน ๑ เครื่อง
11-12-2561
1834
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ
11-12-2561
1835
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
11-12-2561
1836
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ ฯลฯ
07-12-2561
1837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๕ รายการ
07-12-2561
1838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
07-12-2561
1839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
07-12-2561
1840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
07-12-2561
1841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
07-12-2561
1842
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
06-12-2561
1843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ
06-12-2561
1844
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06-12-2561
1845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1846
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1847
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1848
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1849
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1850
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-12-2561
1851
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
06-12-2561
1852
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
06-12-2561
1853
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพลาสติกใส่ช้อน ขนาด5.2x23 ซม. จำนวน 80,000 ซอง
06-12-2561
1854
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ
06-12-2561
1855
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ
06-12-2561
1856
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-12-2561
1857
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1858
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและห้องผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
30-11-2561
1859
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1860
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Levofloxacin ๒๕๐ mg injection จำนวน ๕,๗๐๐ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-11-2561
1861
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา คือ Piperacillin ๔g + Tazobactam ๕๐๐mg sterile powder for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-11-2561
1862
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1863
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2561
1865
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ
29-11-2561
1866
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
29-11-2561
1867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
29-11-2561
1868
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2561
1869
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบันไดสไลด์ ขนาดความยาว ๑๖ ฟุต จำนวน ๑ ตัว
28-11-2561
1870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-11-2561
1871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
28-11-2561
1872
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง
27-11-2561
1873
ประกาศราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26-11-2561
1874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-11-2561
1875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
23-11-2561
1876
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-2561
1877
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ
23-11-2561
1878
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ ชุด
23-11-2561
1879
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องตรวจระดับ BILIRUBIN ในทารก จำนวน ๑ เครื่อง
23-11-2561
1880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
22-11-2561
1881
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED จำนวน ๑ ชุด
22-11-2561
1882
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเอกฃเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 55 รายการ
21-11-2561
1883
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
21-11-2561
1884
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
21-11-2561
1885
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจอัตโนมัติ (NIBP) จำนวน ๑ เครื่อง
21-11-2561
1886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
20-11-2561
1887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
20-11-2561
1888
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
20-11-2561
1889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-11-2561
1890
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัฑ์ ยา Levofloxacin ๒๕๐ mg injection จำนวน ๕,๗๐๐ vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-11-2561
1891
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-11-2561
1892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
19-11-2561
1893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันนวดตัว จำนวน ๑๕ แกลลอน
19-11-2561
1894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพรสด จำนวน ๓๐๐ ลูก
19-11-2561
1895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
19-11-2561
1896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
19-11-2561
1897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Barcord ๒x๕ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ แพ็ค
19-11-2561
1898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
19-11-2561
1899
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง
19-11-2561
1900
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง
19-11-2561
1901
ประกาศเผยแพร่เผยการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด บริเวณชั้นที่ ๑,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
19-11-2561
1902
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
19-11-2561
1903
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
19-11-2561
1904
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
19-11-2561
1905
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-11-2561
1906
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเฉพาะซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพจรอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง
19-11-2561
1907
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
16-11-2561
1908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
16-11-2561
1909
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันช่องปากพร้อมเครื่องแปลงสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง
16-11-2561
1910
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2561
1911
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
13-11-2561
1912
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผ่าตัดต่อกระจกตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-11-2561
1913
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำแบบจีบ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561
1914
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขนาด ๖๐ ซม. x ๕๐ ซม. จำนวน ๔ เรื่องๆ ละ ๑๐๐ ป้าย จำนวน ๔๐๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561
1915
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างต่อระบบเซิร์ฟเวอร์ และอินเตอร์เน็ตของเครื่องบันทึกการเดินทางติดตามรถพยาบาล จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561
1916
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนเดี่ยว ๒ ชั้น จำนวน ๑,๔๔๐ ม้วน
12-11-2561
1917
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
12-11-2561
1918
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ
12-11-2561
1919
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
12-11-2561
1920
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
12-11-2561
1921
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
12-11-2561
1922
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
12-11-2561
1923
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
12-11-2561
1924
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
12-11-2561
1925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ
12-11-2561
1926
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
12-11-2561
1927
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561
1928
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
09-11-2561
1929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
09-11-2561
1930
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
09-11-2561
1931
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ
09-11-2561
1932
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑.๕ ลิตร จำนวน ๕๐๐ แพ็ค
09-11-2561
1933
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
09-11-2561
1934
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กบ ๕๗๒๖ นนทบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2561
1935
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ ครั้งที่ ๒
08-11-2561
1936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Gas Sampling Line จำนวน ๓๐ ชิ้น
08-11-2561
1937
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๓๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
08-11-2561
1938
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ
08-11-2561
1939
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
08-11-2561
1940
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
08-11-2561
1941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-11-2561
1942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
08-11-2561
1943
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๑๑๐ ตราด จำนวน ๑ คัน
08-11-2561
1944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
08-11-2561
1945
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-11-2561
1946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแช่น้ำยา จำนวน ๑ เครื่อง
08-11-2561
1947
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้
07-11-2561
1948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
07-11-2561
1949
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Rabies vaccin (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection
07-11-2561
1950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ
07-11-2561
1951
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
07-11-2561
1952
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
06-11-2561
1953
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Urine Strip ๑๑ แถบ จำนวน ๔๐ แพ็ค
06-11-2561
1954
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
06-11-2561
1955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hemocroma Plus Microcuvette จำนวน ๒๐ แพ็ค
06-11-2561
1956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
06-11-2561
1957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ
05-11-2561
1958
ยกเลิกประกาศผู้ชนะ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
05-11-2561
1959
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ
05-11-2561
1960
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย เป็นอาคาร คลส.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๐๐๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-11-2561
1961
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๒๐๐ ชุด
02-11-2561
1962
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-11-2561
1963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออฟติก โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-11-2561
1964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอะเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-11-2561
1965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-11-2561
1966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
02-11-2561
1967
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSolenoid Valve โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-10-2561
1968
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
31-10-2561
1969
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก Laser HP Jet Pro M จำนวน ๓ ตลับ
31-10-2561
1970
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
31-10-2561
1971
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
30-10-2561
1972
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-10-2561
1973
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง
30-10-2561
1974
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
30-10-2561
1975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา simvastatin ๒๐ mg tablet
30-10-2561
1976
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ
30-10-2561
1977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-10-2561
1978
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมกระเป๋าใส่โคมไฟ EURO PORTABLE LED LIGHT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-10-2561
1979
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา คือ Piperacillin ๔g + Tazobactam ๕๐๐mg sterile powder for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-10-2561
1980
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารหอผู้ป่วย ๖๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-10-2561
1981
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานของหน่วยงานการแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-10-2561
1982
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
26-10-2561
1983
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราขการ จำนวน ๑๖ คัน
26-10-2561
1984
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ
26-10-2561
1985
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓๙ รายการ ๙๔๖ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-10-2561
1986
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-10-2561
1987
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๔๘๔๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-10-2561
1988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
22-10-2561
1989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
22-10-2561
1990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
22-10-2561
1991
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
22-10-2561
1992
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
22-10-2561
1993
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
22-10-2561
1994
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
22-10-2561
1995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
19-10-2561
1996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ๒๑๕/๗๐ R๑๕ (รถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน บจ ๗๔๓๔ ตราด)
19-10-2561
1997
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ
19-10-2561
1998
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘ รายการ
19-10-2561
1999
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
19-10-2561
2000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ
19-10-2561
2001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ รายการ
19-10-2561
2002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
19-10-2561
2003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
2004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง NIBP ยี่ห้อ Nihon Kohden โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
2005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง NIBP ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น BSM-๒๓๐๑K โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
2006
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง NIBP ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น Vismo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
2007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ภาพเอกซเรย์ ยี่ห้อ FUJI FILM รุ่น FCR PRIMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2561
2008
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
19-10-2561
2009
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม Fresenius รุ่น ๔๐๐๘B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2561
2010
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน 5 รายการ
18-10-2561
2011
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
18-10-2561
2012
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้คอลโทรลของระบบ Vacuum โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2561
2013
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2561
2014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ
17-10-2561
2015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
17-10-2561
2016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-10-2561
2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
16-10-2561
2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
16-10-2561
2019
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒๒ KW. ๓๘๐ V. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-10-2561
2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
12-10-2561
2021
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12-10-2561
2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ
11-10-2561
2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
11-10-2561
2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
11-10-2561
2025
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
11-10-2561
2026
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-10-2561
2027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
11-10-2561
2028
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
10-10-2561
2029
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
10-10-2561
2030
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
10-10-2561
2031
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
10-10-2561
2032
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ
10-10-2561
2033
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดักแมลง จำนวน ๒ เครื่อง
10-10-2561
2034
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 220 ปอนด์
10-10-2561
2035
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ตู้เย็นเก็บโลหิต จำนวน ๑ ตู้
10-10-2561
2036
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อ ยา Desflurane ๑๐๐% solution ๒๔๐ ml จำนวน ๙๐ ขวด
10-10-2561
2037
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเวชภัณฑ์ ยา Rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection
10-10-2561
2038
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-10-2561
2039
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-10-2561
2040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง VACUUM PUMP ยี่ห้อ Becker รุ่น KVT-๓.๑๔๐ S/N D๒๐๕๒๙๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-10-2561
2041
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลตราด จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2042
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2043
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
09-10-2561
2044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2045
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2046
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนลม (ชนิดเปลี่ยนลอนได้ พร้อมผ้าคลุม) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดูดเสมหะและน้ำลาย ชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2048
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTEGADERM๑๖๕๗R จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม NIBP Monitor ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น PVM-๒๑๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2050
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม NIBP Monitor ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น PVM-๒๗๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2051
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม NIBP Montior ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น BSM-๒๓๐๑K โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2052
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม NIBP Montior ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น PVM-๒๗๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-2561
2053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
08-10-2561
2054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
08-10-2561
2055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
08-10-2561
2056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบกันรั่วซึมแฟลต ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-10-2561
2057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
05-10-2561
2058
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ห้องผ่าตัด) ตามแผนจัดซื้อของโรงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-10-2561
2059
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออฟติก จำนวน ๑ ชุด
05-10-2561
2060
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล จำนวน ๑ เครื่อง
05-10-2561
2061
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ ฯลฯ
05-10-2561
2062
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง
04-10-2561
2063
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2561
2064
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๔๘๔๔ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2561
2065
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด (NIBP) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2561
2066
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอบสุมนไพร จำนวน ๑๕๐ ลูก
02-10-2561
2067
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2561
2068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
01-10-2561
2069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
01-10-2561
2070
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
01-10-2561
2071
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
01-10-2561
2072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๑๒๙๒ Steam rapid attest จำนวน ๑๖ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
2073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
2074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
2075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โพลีพรอพพีลีน ๔ มิลลิเมตร จำนวน ๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
2076
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อNeoprens ๓ mm. จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
2077
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
2078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2561
2079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดึงหลัง ยี่ห้อ Metron รุ่น Accutrac โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager รุ่น Evita๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2081
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Air Liquide โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2082
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทันตกรรม (U๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2084
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
28-09-2561
2085
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
28-09-2561
2086
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ชนิดไร้สาย จำนวน ๕ เครื่อง
28-09-2561
2087
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวตากผ้าอลูมิเนียม ขนาด ๖๓*๙๓*๙๐.๕ ซม. จำนวน ๘ อัน
28-09-2561
2088
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย ของหน่วยงานห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2089
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2090
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล
28-09-2561
2091
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติก
28-09-2561
2092
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
28-09-2561
2093
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
28-09-2561
2094
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟไซเรนรถพยาบาลแบบยาว (สัญญาณไฟฉุกเฉิน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
28-09-2561
2095
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกประคบสมุนไพรสด ขนาด ๕๐๐ กรัม จำนวน ๑๒๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2096
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแปรงถ่าน เครื่องปั่นจ Hematocrit จำนวน ๒ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2097
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2098
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มลมสำหรับยูนิตทันตกรรม ขนาดถัง ๘๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2099
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Cart) ขนาด ๕๐x๗๐x๙๐ เซนติเมตร มี ๔ ลิ้นชัก ทำด้วยสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตึกอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2561
2104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปริ้นสลิปเครื่องรูดบัตร EDC จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน
27-09-2561
2105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ
27-09-2561
2106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า
27-09-2561
2107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double frequency
27-09-2561
2108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาทางเดินเชื่อมบริเวณหน้ากายภาพบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2561
2109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบกันซึมอาคารแฟลต ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2561
2110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
26-09-2561
2111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักผ้าขจัดคราบ ขนาด ๓๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ถัง
26-09-2561
2112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ จำนวน ๑๖ คัน
26-09-2561
2113
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ
26-09-2561
2114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CBC จำนววน ๕,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
2115
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
2116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตทางห้องปฏิบัติการรายการ รายการตรวจทางชีวะโมเลกุลและพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
2117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
2118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-09-2561
2119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
25-09-2561
2120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอก จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม
25-09-2561
2121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDOCTOR ORDER จำนวน ๕๐๐ เล่ม
25-09-2561
2122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
25-09-2561
2123
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กข ๙๐๙ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2561
2124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
25-09-2561
2125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-2561
2126
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง
24-09-2561
2127
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ปรับระดับหัวเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2561
2128
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-09-2561
2129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
21-09-2561
2130
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างโล่เกียรติประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2131
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน ม ๑๘๖๘ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ
21-09-2561
2133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
21-09-2561
2134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
2135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
2136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
2137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
2138
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๓๑๖๕ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2139
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารทางราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2140
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2141
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงตู้เก็บของ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2142
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2143
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2144
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ DX-๓๔๔๐ จำนวน ๔๐ กล่อง
21-09-2561
2146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
21-09-2561
2147
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(ห้องผ่าตัด)
21-09-2561
2148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
2149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
2150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (OR) จำนวน 4 รายการ
21-09-2561
2151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
21-09-2561
2152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2561
2154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด ๖๕ x ๙๕ mm. (๑ กล่อง/๑๐๐ แผ่น)
20-09-2561
2155
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำแผ่นต่อการตรวจห้องตรวจตา ใช้กระดาษ ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2561
2156
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำแบบบันทึกการใช้บริการของผู้ป่วยแบบกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๙ x ๑๑ นิ้ว ปรุข้าง ๑ ชั้น จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-09-2561
2157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
19-09-2561
2158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
19-09-2561
2159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
18-09-2561
2160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสด UHT พร่อมมันเนย ขนาด ๑๘๐ ซีซี จำนวน ๑๒๐ โหล
18-09-2561
2161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง
18-09-2561
2162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
14-09-2561
2163
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
14-09-2561
2164
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-09-2561
2165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
14-09-2561
2166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
14-09-2561
2167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
14-09-2561
2168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
14-09-2561
2169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
14-09-2561
2170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
14-09-2561
2171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
12-09-2561
2172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ
12-09-2561
2173
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาซื้อตัวเจาะหน้าท้องแบบคู่ 10/12 mm.(Drg-port Adeless10x103mm.) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2561
2174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฟันเทียม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2561
2175
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติก จำนวน ๑ ชุด
12-09-2561
2176
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาซื้อ BALLOON ROUND SHAPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2561
2177
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง
12-09-2561
2178
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล
12-09-2561
2179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นผู้ป่วยในรถพยาบาล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-09-2561
2180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
11-09-2561
2181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด
11-09-2561
2182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ
11-09-2561
2183
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
11-09-2561
2184
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๕ รายการ
11-09-2561
2185
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู็ป่วย
11-09-2561
2186
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double Frequency
11-09-2561
2187
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า
11-09-2561
2188
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
11-09-2561
2189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
2190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
2191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
2192
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล
11-09-2561
2193
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
2194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแปรงถ่านมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
2195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Biological Sefety Cabinet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
2196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2561
2197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
10-09-2561
2198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
10-09-2561
2199
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2561
2200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
07-09-2561
2201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
06-09-2561
2202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ
06-09-2561
2203
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กบ ๕๗๒๖ นนทบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2561
2204
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง
05-09-2561
2205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ
05-09-2561
2206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
05-09-2561
2207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ในเลือด จำนวน ๓,๒๔๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-09-2561
2208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
04-09-2561
2209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ
04-09-2561
2210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
04-09-2561
2211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
04-09-2561
2212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๔ เส้น
04-09-2561
2213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
04-09-2561
2214
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-09-2561
2215
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กค ๓๑๖๕ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-09-2561
2216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมวกคุมผม (๑๐๐ ชิ้น/ห่อ) จำนวน ๕๐ ห่อ
04-09-2561
2217
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด
04-09-2561
2218
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล
04-09-2561
2219
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล่องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติก
04-09-2561
2220
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ
04-09-2561
2221
ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและการฟื้นตืนชีพผู้ป่วย
31-08-2561
2222
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double frequency
31-08-2561
2223
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31-08-2561
2224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อเตียงไฟฟ้า (พร้อมชุดประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
2225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
2226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
2227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
2228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมก็อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
2229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและต่อเติมเคาท์เตอร์ที่ล้างมืออาคารอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2561
2230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
30-08-2561
2231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ชาร์จแบตเตอรี่ AC Adapter จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2561
2232
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด ๒๒๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
28-08-2561
2233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชัณฑ์ ยา จำนวน ๓ รายการ
28-08-2561
2234
ประกาศยกเลิกซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๑ รายการ
28-08-2561
2235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CBC จำนวน ๕,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
28-08-2561
2236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
28-08-2561
2237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CBC จำนวน ๕,๐๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ
27-08-2561
2239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน ๓ รายการ
27-08-2561
2240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ
27-08-2561
2241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทะลวงท่อ ขนาด ๔-๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
27-08-2561
2242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ
27-08-2561
2243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส LPG ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
27-08-2561
2244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDOCTOR ORDER จำนวน ๗๐๐ เล่ม
27-08-2561
2245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเรียกพบาบาล จำนวน ๑ งาน
27-08-2561
2246
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2249
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๙๐ ตราด จำนวน ๑ คัน
27-08-2561
2250
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2251
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อBIOPSY CANNULA (เข็มเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ 14G x 100 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2252
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิอธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2256
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2561
2258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
24-08-2561
2259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้องฯลฯ
24-08-2561
2260
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
24-08-2561
2261
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
24-08-2561
2262
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันไป-กลับประจำเดือนสิงหาคม จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2561
2263
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารทางราชการ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2561
2264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 33 รายการ
24-08-2561
2265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
24-08-2561
2266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
24-08-2561
2267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
24-08-2561
2268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
24-08-2561
2269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
24-08-2561
2270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
24-08-2561
2271
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า
23-08-2561
2272
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
23-08-2561
2273
ประกาศจังหวัดตราดประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ ฯลฯ
23-08-2561
2274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวรจรปิด ๕ จุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-08-2561
2275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
23-08-2561
2276
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
22-08-2561
2277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
21-08-2561
2278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ
21-08-2561
2279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
21-08-2561
2280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2561
2281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด ๓๐ ซม.x๑ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2561
2282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2561
2283
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
2284
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
2285
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ร่วมระดับจังหวัดตราด จำนวน ๕๗ รายการ
20-08-2561
2286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
2287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
2288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
2289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
20-08-2561
2290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดขดลวดทำความร้อนหุ้มสแตนเลส (แท่งฮีตเตอร์ ขนาด ๒๒๐ V ๑,๘๐๐ W) จำนวน ๒ ชุด
20-08-2561
2291
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๖๔๗ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
2292
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
20-08-2561
2293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด ๓๐ ซม. x ๑ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น
20-08-2561
2294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
20-08-2561
2295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุCBC Control จำนวน ๒ แพ็ค
20-08-2561
2296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ แอล อี ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
2297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ CBC Control จำนวน ๒ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-08-2561
2298
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
17-08-2561
2299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
16-08-2561
2300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
16-08-2561
2301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
16-08-2561
2302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
16-08-2561
2303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
16-08-2561
2304
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมารถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2561
2305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยาอบสมุนไพรสด ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2561
2306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2561
2307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2561
2308
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
16-08-2561
2309
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน กข ๙๑๗๖ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
2310
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
2311
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
2312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
15-08-2561
2313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
15-08-2561
2314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
15-08-2561
2315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ
15-08-2561
2316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสด UHT พร่อมมันเนย ขนาด ๑๘๐ ซีซี จำนวน ๑๒๐ โหล
15-08-2561
2317
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๓ รายการ
15-08-2561
2318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยาหม่องไพล ขนาด ๑๒๐ กรัม จำนวน ๑๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
2319
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Desflurane ๑๐๐% solution ๒๔๐ ml จำนวน ๙๐ ขวด
15-08-2561
2320
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๒ รายการ
15-08-2561
2321
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๕ รายการ
15-08-2561
2322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบรั่วกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคารอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-08-2561
2323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
14-08-2561
2324
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
10-08-2561
2325
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
10-08-2561
2326
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบฯ
10-08-2561
2327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔,๐๐๐ ลิตร
09-08-2561
2328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ปตท. ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๙ ถัง
09-08-2561
2329
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
08-08-2561
2330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
07-08-2561
2331
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงราวตากผ้าใบปูเตียงของหน่วยงานซักฟอกและตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2561
2332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบออกซิเจน (๑ กล่อง/๑๐๐test) จำนวน ๑ กล่อง
07-08-2561
2333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกชนิดหนา มีล้อเลื่อน ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ
07-08-2561
2334
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ
07-08-2561
2335
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ
07-08-2561
2336
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย LAN UTP CAT ๖ ความถี่ ๒๕๐ mHz จำนวน ๒ กล่อง
07-08-2561
2337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ
07-08-2561
2338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2561
2339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2561
2340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
07-08-2561
2341
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยอันตราย จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
2342
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะราคาการเสนอราคา
06-08-2561
2343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำหรับงานไตเทียม จำนวน ๓ รายการ
06-08-2561
2344
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำหรับงานไตเทียม จำนวน ๓ รายการ
06-08-2561
2345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
2346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
2347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
2348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เตียงตรวจโรค จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
2349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โต๊ะสเก๊ตบอร์ด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
2350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
2351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-08-2561
2352
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
03-08-2561
2353
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข ๑๖๔๗ ตราด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเาะจง
03-08-2561
2354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๕ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-08-2561
2355
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องซักผ้าขนาด ๒๒๐ ปอนด์
02-08-2561
2356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ
02-08-2561
2357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
02-08-2561
2358
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
01-08-2561
2359
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา ร่วมจังหวัดตราด จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31-07-2561
2360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
2361
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
31-07-2561
2362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT (HIV/HBV/HCV) ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗๕๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
2363
จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
2364
จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
2365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
2366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
2367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
2368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
2369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-07-2561
2370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดแสง Light Sorce โดยวิธีเ